فایل ورد پيش بيني كيفيت زندگي زنان متاهل بر اساس دانش و نگرش جنسي و صفات شخصيت

لینک دانلود

 فایل ورد پيش بيني كيفيت زندگي زنان متاهل بر اساس دانش و نگرش جنسي و صفات شخصيت دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد پيش بيني كيفيت زندگي زنان متاهل بر اساس دانش و نگرش جنسي و صفات شخصيت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد پيش بيني كيفيت زندگي زنان متاهل بر اساس دانش و نگرش جنسي و صفات شخصيت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد پيش بيني كيفيت زندگي زنان متاهل بر اساس دانش و نگرش جنسي و صفات شخصيت :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : سلامت و مراقبت

تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: زنان برخوردار از كیفیت زندگی بالا پایه های مستحكم زندگی خانوادگی سالم و توام با سعادت هستند. كیفیت زندگی ابعاد متفاوت سلامت و آسایش جسمی، روانی و اجتماعی زندگی افراد را در برداشته و متاثر از عوامل مختلفی می باشد. پژوهش حاضر با هدف فایل ورد پيش بيني كيفيت زندگي زنان متاهل بر اساس دانش و نگرش جنسي و صفات شخصيت انجام گرفت.روش كار: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را زنان متاهل شهر رشت در سال 1394 تشكیل می دادند كه 150 مادر به روش نمونه گیری در دسترس، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه كیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی، مقیاس عملكرد جنسی زناشویی و پرسشنامه صفات شخصیتی نئو استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون در SPSS-16 استفاده گردید.یافته ها: یافته ها نشان داد كه بین دانش و نگرش جنسی با كیفیت زندگی زنان متاهل رابطه مستقیم معنادار (p<0.01)، بین صفات شخصیتی برونگرایی، انعطاف پذیری، دلپذیربودن و مسوولیت پذیری با كیفیت زندگی زنان متاهل رابطه مستقیم معنادار (p<0.01) و بین صفات شخصیتی روان رنجورخویی با كیفیت زندگی زنان متاهل رابطه معكوس معناداری وجود داشت (p<0.01). همچنین نتایج تحلیل رگرسیون آشكار كرد كه 45 درصد از كل واریانس كیفیت زندگی زنان متاهل به وسیله دانش و نگرش جنسی و صفات شخصیت پیش بینی می شد.نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت كه با افزایش دانش و نگرش جنسی و داشتن صفات شخصیتی همچون برونگرایی، انعطاف پذیری، دلپذیربودن و مسوولیت پذیری بر سطح كیفیت زندگی زنان متاهل افزوده می شود و با داشتن صفات شخصیتی مثل روان رنجورخویی، سطح كیفیت زندگی زنان متاهل كاهش می یابد. بنابراین با توجه به اهمیت كیفیت زندگی زنان متاهل و نقش تعیین كننده دانش و نگرش جنسی و صفات شخصیت در پیش بینی آن، لزوم توجه به آگاه كردن زنان در رابطه با دانش و نگرش جنسی و پرورش صفات شخصیتی مطلوب ضرورت می یابد.
كلید واژه: كیفیت زندگی، دانش جنسی، نگرش جنسی، صفات شخصیت، زنان متاهل

توضیحات بیشتر