فایل ورد نقش جهت گيري هاي مذهبي و خودمهارگري در پيش بيني آمادگي اعتياد به مواد مخدر

لینک دانلود

 فایل ورد نقش جهت گيري هاي مذهبي و خودمهارگري در پيش بيني آمادگي اعتياد به مواد مخدر دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد نقش جهت گيري هاي مذهبي و خودمهارگري در پيش بيني آمادگي اعتياد به مواد مخدر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد نقش جهت گيري هاي مذهبي و خودمهارگري در پيش بيني آمادگي اعتياد به مواد مخدر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد نقش جهت گيري هاي مذهبي و خودمهارگري در پيش بيني آمادگي اعتياد به مواد مخدر :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : سلامت و مراقبت

تعداد صفحات :16

زمینه و هدف: خودمهارگری به عنوان یكی از سازه های بسیار مهم شخصیت انسان، نقش حائز اهمیتی در غلبه بر تمایلات و تكانه های ناسالم و همچنین انجام رفتارهای اجتماعی و سازگارانه دارد. پژوهش ها نشان داده اند كه مذهب در مقابل گرایش نوجوانان به مصرف موادمخدر به عنوان یك سپر محافظتی عمل می كند. انتظار می رود یكی از فرآیندهای زیربنایی كه مذهب از طریق آن نقش بازدارندگی خود را در برابر اعتیاد به مواد مخدر ایفا نماید، ظرفیت خودمهارگری است. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف تعیین فایل ورد نقش جهت گيري هاي مذهبي و خودمهارگري در پيش بيني آمادگي اعتياد به مواد مخدر انجام شد.روش كار: پژوهش حاضر یك مطالعه همبستگی است و جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانشجویان دختر دانشكده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی بود كه در نیمسال اول سال تحصیلی 94-1393 ساكن خوابگاه بودند. از این جامعه نمونه ای با حجم 110 نفر به شیوه در دسترس انتخاب شد. از مقیاس های جهت گیری مذهبی آلپورت، فرم كوتاه خودمهارگری تانجنی و پرسشنامه آمادگی اعتیاد وید و بوچر به عنوان ابزار پژوهش استفاده شد. تحلیل داده ها با آزمون های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون و استفاده از Spss-21 انجام شد.یافته ها: نتایج تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین جهت گیری مذهبی درونسو با آمادگی به اعتیاد (r=-0.30, p=0.001) و خودمهارگری با آمادگی به اعتیاد (r=-0.40, p=0.000) رابطه معنادار آماری وجود داشت. بر اساس تحلیل رگرسیون گام به گام، در مجموع دو متغیر جهت گیری مذهبی درون سو و خودمهارگری می توانند 19 درصد از تغییرات متغیر ملاك را پیش بینی نمایند.نتیجه گیری: جهت گیری های مذهبی به واسطه تاثیرات مهمی كه در زندگی افراد دارد یك روش مقابله ای موثر در برابر رفتارهای انحرافی بوده و از طرفی با تقویت روحیه خودمهارگری می توان از بروز خطرپذیری و رفتارهای انحرافی نظیر آمادگی ابتلا به اعتیاد را در افراد پیشگیری نمود.
كلید واژه: دینداری، خودمهارگری، اعتیاد به مواد مخدر

توضیحات بیشتر