فایل ورد ارتباط حمايت اجتماعي و خودمديريتي با كيفيت زندگي بيماران مبتلا به صرع

لینک دانلود

 فایل ورد ارتباط حمايت اجتماعي و خودمديريتي با كيفيت زندگي بيماران مبتلا به صرع دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارتباط حمايت اجتماعي و خودمديريتي با كيفيت زندگي بيماران مبتلا به صرع  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارتباط حمايت اجتماعي و خودمديريتي با كيفيت زندگي بيماران مبتلا به صرع،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارتباط حمايت اجتماعي و خودمديريتي با كيفيت زندگي بيماران مبتلا به صرع :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : سلامت و مراقبت

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: صرع یك بیماری عصبی مزمن بوده و شامل گروهی از اختلالات است كه با تشنج های مكرر مشخص می شود و پیامدهای نوروبیولوژیك، روانی - اجتماعی و روان شناختی بسیاری برای مبتلایان به همراه دارد. بیماران صرعی از حمایت اجتماعی كم یا ناكافی از سوی جامعه برخوردارند. آگاهی یك نیاز اساسی برای خودمدیریتی بیماران می باشد ولی بیماران مبتلا به صرع از سطح آگاهی متوسط و پایین نسبت به بیماری خود برخوردارند. بر همین اساس هدف از این پژوهش بررسی ارتباط حمایت اجتماعی و خودمدیریتی با كیفیت زندگی در بیماران صرعی می باشد.روش كار: روش مطالعه از نوع توصیفی همبستگی بوده و نمونه پژوهش شامل 60 نفر از بیماران مبتلا به صرع مراجعه كننده به بخش نورولوژی بیمارستان علوی اردبیل در سال 1392 بود كه با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه حمایت اجتماعی، مدیریت خود و كیفیت زندگی بیماران مبتلا به صرع بود. داده ها با SPSS-20 و آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند (p<0.05).یافته ها: نتایج نشان داد كه حمایت اجتماعی و مدیریت زندگی با كیفیت زندگی همبستگی مثبت معنی داری داشتند (p=0.002) و این بدین معناست كه با افزایش حمایت اجتماعی و آموزش خود مدیریتی به این بیماران، می توان كیفیت زندگی آنها را بالا برد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون هم نشان داد كه 18.5 درصد از واریانس كیفیت زندگی توسط حمایت دوستان تبیین می شد.نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از پژوهش، ضرورت حمایت درست و به جا از سوی جامعه و خانواده احساس می شود و همچنین لازم است راهكارهای خودمراقبتی را به آنان آموزش داد تا به صورت یك فرد عادی بتوانند در جامعه زندگی كنند و كیفیت زندگیشان بالاتر برود.
كلید واژه: حمایت اجتماعی، صرع، كیفیت زندگی، خودمدیریتی

توضیحات بیشتر