فایل ورد ارزيابي وضعيت ايمني كودكان به روش مميزي در بخش هاي كودكان

لینک دانلود

 فایل ورد ارزيابي وضعيت ايمني كودكان به روش مميزي در بخش هاي كودكان دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي وضعيت ايمني كودكان به روش مميزي در بخش هاي كودكان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي وضعيت ايمني كودكان به روش مميزي در بخش هاي كودكان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي وضعيت ايمني كودكان به روش مميزي در بخش هاي كودكان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : سلامت و مراقبت

تعداد صفحات :16

زمینه و هدف: برنامه ریزی جهت ارائه خدمات سلامت، معمولا با میزانی از خطر همراه است. از آنجا كه دستیابی به یك ایمنی فراگیر مستلزم برآوردی مقدماتی از وضعیت كنونی است، لذا پژوهش حاضر با ارزیابی وضعیت اصول ایمنی كودكان بستری در بخش های كودكان بیمارستان منتخب آموزشی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی در سال 93-1392 انجام شد.روش كار: این مطالعه از نوع مقطعی و توصیفی بود كه در بخش های داخلی و جراحی كودكان بیمارستان مفید در سال 93-1392 انجام شد. داده ها از طریق مشاهده و چك لیست های محقق ساخته ایمنی كودك از نظر تجهیزات بخش، محیط فیزیكی و مراقبت های پرستاری جمع آوری گردید. بر اساس نمرات كسب شده وضعیت ایمنی در سه دسته شامل وضعیت مطلوب، نسبتا مطلوب و نامطلوب تقسیم بندی شد. نتایج با استفاده از SPSS-19 و روش های آماری توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: میزان اجرای ایمنی كودك در رابطه با تجهیزات موجود در بخش 77.6 درصد (مطلوب)، محیط فیزیكی 45.6 درصد (نسبتا مطلوب) و در رابطه با مراقبت های پرستاری 66.5 درصد (مطلوب) بود.نتیجه گیری: وضعیت ایمنی بیمارستان مورد بررسی به ویژه در حیطه محیط فیزیكی در سطح نسبتا مطلوب قرار دارد كه ممكن است باعث خطراتی برای كودكان شود. بنابراین برای كاهش خطرات و ارتقای وضعیت ایمنی بیمارستان در زمینه های دارای ضعف انجام تمهیدات و مداخلات لازم ضروری می باشد.
كلید واژه: ایمنی بیمار، بیمارستان اطفال، ممیزی ایمنی

توضیحات بیشتر