فایل ورد موانع قابل اصلاح آموزش هاي باليني از ديدگاه دانشجويان و مربيان باليني دانشکده پرستاري و مامايي مشهد

لینک دانلود

 فایل ورد موانع قابل اصلاح آموزش هاي باليني از ديدگاه دانشجويان و مربيان باليني دانشکده پرستاري و مامايي مشهد دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد موانع قابل اصلاح آموزش هاي باليني از ديدگاه دانشجويان و مربيان باليني دانشکده پرستاري و مامايي مشهد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد موانع قابل اصلاح آموزش هاي باليني از ديدگاه دانشجويان و مربيان باليني دانشکده پرستاري و مامايي مشهد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد موانع قابل اصلاح آموزش هاي باليني از ديدگاه دانشجويان و مربيان باليني دانشکده پرستاري و مامايي مشهد :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : طنين سلامت (مجله دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه)

تعداد صفحات :8

زمینه و هدف: آموزش بالینی یک جزء مهم در آموزش پرستاری تلقی می گردد. با این وجود، کیفیت آموزش بالینی کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. لذا این مطالعه با هدف تعیین موانع قابل اصلاح آموزش بالینی از دیدگاه مربیان و دانشجویان پرستاری و هوشبری انجام گردید.روش ها: این مطالعه به روش توصیفی بر روی دانشجویان پرستاری و هوشبری دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد. واحدهای مورد مطالعه به روش سرشماری انتخاب گردیدند. تعداد کل واحدهای مورد مطالعه 95 نفر بودند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه تعیین موانع آموزش بالینی و نیز فرم نظر سنجی موانع قابل اصلاح آموزش بالینی بود. تعیین روایی هر دو پرسشنامه به روش روایی محتوا و پایایی آن ها نیز به روش ضریب آلفای کرونباخ صورت گرفت. تجزیه تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS نسخه 16 و با استفاده از آزمون های آمار توصیفی انجام شد.نتایج: میانگین سنی دانشجویان مورد مطالعه 25.14±4.39 سال بود. یافته های مطالعه 9 مانع قابل اصلاح آموزش بالینی شامل توجه ناکافی مربی به نیاز های آموزشی دانشجویان در محیط آموزش بالینی، بازخورد ناکافی به دانشجویان، نامشخص بودن اهداف و شرح وظایف دانشجویان، صرف اغلب اوقات کارآموزی به مطالب تئوری، تاکید نکردن مربیان بر انجام پیش مطالعه، رعایت نکردن مراحل آموزش بالین، عدم وجود قدرت تصمیم گیری به طور مستقل در زمینه انجام مهارت های تکنیکی، قابلیت کم اجرایی روش های جدید آموزشی با امکانات موجود و نبود سیستم ارزشیابی واحد برای دانشجویان مشخص نمود.نتیجه گیری: گرچه موانع زیادی در آموزش بالینی به خصوص در بخش های مراقبت ویژه وجود دارند که موجب اختلال در کیفیت آموزش بالینی می شوند، اما اکثر این موانع قابلیت اصلاح داشته و می توان با رفع این موانع به بهبود عملکرد دانشجویان و در نهایت ارائه مراقبت های موثر و ایمن دست یافت.
كلید واژه: آموزش بالینی، موانع قابل اصلاح، بخش مراقبت ویژه

توضیحات بیشتر