فایل ورد عوامل موثر بر كيفيت آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان اتاق عمل

لینک دانلود

 فایل ورد عوامل موثر بر كيفيت آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان اتاق عمل دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد عوامل موثر بر كيفيت آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان اتاق عمل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد عوامل موثر بر كيفيت آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان اتاق عمل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد عوامل موثر بر كيفيت آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان اتاق عمل :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : سلامت و مراقبت

تعداد صفحات :12

زمینه و هدف: آموزش بالینی در شكل دهی مهارت های اساسی و توانمندی های حرفه ای دانشجویان اتاق عمل نقش اساسی دارد. بنابراین شناخت وضعیت فعلی آن می تواند بستری برای ارتقاء وضعیت عملكرد آنها در آینده فراهم سازد. این مطالعه با هدف بررسی فایل ورد عوامل موثر بر كيفيت آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان اتاق عمل دانشگاه علوم پزشكی اردبیل در سال 1393 انجام شد.روش كار: این تحقیق یك مطالعه توصیفی تحلیلی بود و با نمونه گیری به روش سرشماری و بر روی 96 نفر از دانشجویان اتاق عمل ورودی 1389، 1390 و 1391 دانشكده پرستاری و مامایی اردبیل كه حاضر به شركت در تحقیق شدند انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای محقق ساخته بود كه شامل دو قسمت اطلاعات دموگرافیك و دیدگاه دانشجویان درباره آموزش بالینی بود. داده های گردآوری شده به وسیله SPSS-16 و روش های آماری توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: در مطالعه حاضر اكثریت شركت كنندگان یعنی 64 نفر (%66.7) مونث بودند. از دیدگاه 60.4 درصد (58 نفر) دانشجویان عدم اعتماد مربیان بالینی به دانشجویان، 42.7 درصد (41 نفر) نا آشنا بودن همكاران بیمارستان با اخلاق حرفه ای و 39.6 درصد (38 نفر) عدم نگرش مثبت به رشته دارای بیشترین اهمیت از میان عوامل تاثیرگذار در كیفیت آموزش بالینی بود.نتیجه گیری: بر اساس نتایج مطالعه چنین به نظر می رسد كه با تقویت و اجرای دقیق و منظم برنامه های موجود، بهبود جو و فضای آموزشی و آشنا نمودن مربیان و پرسنل با شرح وظایف خود در قبال دانشجویان می توان كیفیت آموزش بالینی را ارتقا داد.
كلید واژه: كیفیت، آموزش بالینی، دانشجو، اتاق عمل

توضیحات بیشتر