فایل ورد تاثير آموزش مبتني بر الگوي اعتقاد بهداشتي بر تداوم رفتارهاي محافظت كننده در مواجهه با آلودگي با گرد و غبار در آموزگاران (تاثير آموزش بر تداوم رفتارهاي محافظت كننده)

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير آموزش مبتني بر الگوي اعتقاد بهداشتي بر تداوم رفتارهاي محافظت كننده در مواجهه با آلودگي با گرد و غبار در آموزگاران (تاثير آموزش بر تداوم رفتارهاي محافظت كننده) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير آموزش مبتني بر الگوي اعتقاد بهداشتي بر تداوم رفتارهاي محافظت كننده در مواجهه با آلودگي با گرد و غبار در آموزگاران (تاثير آموزش بر تداوم رفتارهاي محافظت كننده)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير آموزش مبتني بر الگوي اعتقاد بهداشتي بر تداوم رفتارهاي محافظت كننده در مواجهه با آلودگي با گرد و غبار در آموزگاران (تاثير آموزش بر تداوم رفتارهاي محافظت كننده)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير آموزش مبتني بر الگوي اعتقاد بهداشتي بر تداوم رفتارهاي محافظت كننده در مواجهه با آلودگي با گرد و غبار در آموزگاران (تاثير آموزش بر تداوم رفتارهاي محافظت كننده) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : سلامت و مراقبت

تعداد صفحات :16

زمینه و هدف: ذرات گرد و غبار از مهمترین آلاینده های هواست كه سبب به مخاطره افتادن سلامتی افراد می گردد. از آنجایی كه تغییر رفتار، پایه و اساس پیشگیری از خطرات مرتبط با سلامت است، یكی از الگوهای قابل استفاده در سطح فردی برای تغییر رفتار، الگوی اعتقاد بهداشتی می باشد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر تداوم رفتارهای محافظت كننده در مواجهه با پدیده گرد و غبار در آموزگاران شهر اهواز اجرا شد.روش كار: در این مطالعه نیمه تجربی 200 آموزگار شهر اهواز در سال 1392 به طور تصادفی به دو گروه آزمون و شاهد، هر كدام 100 نفر تقسیم شدند. پرسشنامه محقق ساخته در چهار بخش سنجش عوامل دموگرافیكی، سوالات آگاهی، سنجش سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی و سنجش رفتارهای محافظت كننده در مقابل پدیده گرد و غبار طراحی شد. قبل از انجام مداخله آموزشی، پرسشنامه توسط دو گروه تكمیل شد. بر اساس نتایج پیش آزمون، برنامه آموزشی طراحی شد و سپس گروه آزمون مداخله آموزشی را طی 4 جلسه 90 دقیقه ای به صورت سخنرانی و پرسش و پاسخ دریافت كردند؛ بلافاصله و دو ماه بعد از انجام مداخله، داده ها مجددا گردآوری و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و تحلیلی در SPSS-16 استفاده و سطح معنی داری p<0.05 در نظر گرفته شد.یافته ها: یافته ها نشان داد كه آگاهی (p<0.001)، میانگین اجزای الگوی اعتقاد بهداشتی مشتمل بر حساسیت (p<0.001)، شدت (p<0.001)، منافع (p<0.001)، موانع (p<0.002)، خودكارآمدی (p<0.001). راهنمای عمل (p<0.007) و رفتار (p<0.001) بلافاصله و دو ماه بعد از آموزش در گروه آزمون نسبت به گروه شاهد افزایش معناداری داشت.نتیجه گیری: طراحی و اجرای برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی می تواند در ارتقاء و تداوم رفتارهای محافظت كننده در مواجهه با ذرات گرد و غبار در آموزگاران موثر باشد.
كلید واژه: آموزش، الگوی اعتقاد بهداشتی، رفتار محافظت كننده، گرد و غبار

توضیحات بیشتر