فایل ورد پيش بيني سلامت عمومي بر اساس تصور مثبت و منفي از خدا در دانشجويان

لینک دانلود

 فایل ورد پيش بيني سلامت عمومي بر اساس تصور مثبت و منفي از خدا در دانشجويان دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد پيش بيني سلامت عمومي بر اساس تصور مثبت و منفي از خدا در دانشجويان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد پيش بيني سلامت عمومي بر اساس تصور مثبت و منفي از خدا در دانشجويان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد پيش بيني سلامت عمومي بر اساس تصور مثبت و منفي از خدا در دانشجويان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : سلامت و مراقبت

تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: با توجه به تاثیری كه نوع نگرش نسبت به خداوند بر ابعاد مختلف سلامت افراد دارد، پژوهش حاضر با هدف فایل ورد پيش بيني سلامت عمومي بر اساس تصور مثبت و منفي از خدا در دانشجويان دختر و پسردانشگاه علوم پزشكی اردبیل انجام شد.روش كار: برای انجام پژوهش تعداد 196 نفر از دانشجویان دختر و پسر با روش تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. داده های پژوهش توسط پرسشنامه های تصور از خدا (RSI) و سلامت عمومی (GHQ) گردآوری و با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و آزمون t در SPSS-17 تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد كه سلامت عمومی با تصور مثبت از خدا رابطه معنادار و مستقیم و با تصور منفی از خدا رابطه معنادار معكوس داشت (p<0.001). نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد كه 43 درصد از واریانس سلامت عمومی دانشجویان به وسیله تصور از خدا تبیین می شود (p<0.001). همچنین طبق یافته ها، بین تصور مثبت از خدا در بین دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود داشت، ولی تفاوت معناداری بین دو گروه در سلامت عمومی دیده نشد.نتیجه گیری: نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد كه نوع تصور از خدا در پیش بینی سلامت عمومی دانشجویان نقش داشت. بنابراین، آموزش تصور مثبت از خداوند و ارائه زمینه های مذهبی در كلاس های مختلف در طول دوران تحصیل و كلاس های فوق برنامه در ارتقاء بهداشت روانی دانشجویان نقش موثری ایفا می كند.
كلید واژه: سلامت عمومی، تصور از خدا، دانشجو

توضیحات بیشتر