فایل ورد ارتباط اضطراب اجتماعي با برخي متغيرهاي دموگرافيك دانشجويان پرستاري

لینک دانلود

 فایل ورد ارتباط اضطراب اجتماعي با برخي متغيرهاي دموگرافيك دانشجويان پرستاري دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارتباط اضطراب اجتماعي با برخي متغيرهاي دموگرافيك دانشجويان پرستاري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارتباط اضطراب اجتماعي با برخي متغيرهاي دموگرافيك دانشجويان پرستاري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارتباط اضطراب اجتماعي با برخي متغيرهاي دموگرافيك دانشجويان پرستاري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : سلامت و مراقبت

تعداد صفحات :14

زمینه و هدف: برخورداری از سطوح بالای سلامت روانی در دوران دانشجویی از لازمه های رویارویی موثر با عوامل تنش زای متعدد در طول دوران تحصیل، بخصوص در رشته های علوم پزشكی است. اضطراب اجتماعی باعث اختلال در عملكرد تحصیلی، تضعیف توانایی و عدم شكوفایی استعدادهای دانشجویان شده و سلامت روانی آنها را تهدید می كند. هدف این مطالعه تعیین ارتباط اضطراب اجتماعی با برخی متغیرهای دموگرافیك در دانشجویان سال اول تا چهارم پرستاری دانشگاه های علوم پزشكی شهر تهران در سال 1389 بود.روش كار: در این مطالعه توصیفی تحلیلی، 400 دانشجو از دانشگاه های علوم پزشكی شهر تهران كه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای با تخصیص متناسب انتخاب شده بودند، پرسشنامه اضطراب اجتماعی لیبوویتز و فرم اطلاعات دموگرافیك را تكمیل كردند. داده ها طی یك ترم تحصیلی در سال 1389 جمع آوری و با استفاده از روش های آمار توصیفی فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار و روش های آمار استنباطی آنالیز واریانس یك طرفه، تی مستقل و آزمون تعیین شفه از طریق نرم افزار SPSS-16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد متغیرهای سابقه كار دانشجویی و دانشكده محل تحصیل با اضطراب اجتماعی ارتباط معنادار آماری داشتند (به ترتیب p=0.02 و p=0.01). مطالعه حاضر بین متغیرهای جنس، ترم تحصیلی، معدل، محل سكونت، وضعیت تاهل و سطح اقتصادی با اضطراب اجتماعی ارتباط معنادار آماری نشان نداد.نتیجه گیری: با توجه به معناداری ارتباط متغیرهای دانشكده محل تحصیل و سابقه كار دانشجویی با اضطراب اجتماعی دانشجویان، به نظر می رسد سیستم آموزش پرستاری با برگزاری دوره های آموزشی در زمینه مهارت های مقابله ای با اضطراب و اعمال استراتژی های ارتقاء دهنده سلامت روانی به عنوان یك اولویت در برنامه های آموزشی و نیز تسهیل شرایط و تشویق دانشجو به انجام كار دانشجویی قادر به اثرگذاری و كنترل سطوح اضطراب اجتماعی این قشر مهم از اجتماع باشد.
كلید واژه: اضطراب اجتماعی، دانشجویان پرستاری، متغیرهای دموگرافیك

توضیحات بیشتر