فایل ورد پيش بيني مکانيسم هاي دفاعي بر اساس کيفيت زندگي و حمايت عاطفي - اجتماعي ادراک شده در زنان متاهل

لینک دانلود

 فایل ورد پيش بيني مکانيسم هاي دفاعي بر اساس کيفيت زندگي و حمايت عاطفي - اجتماعي ادراک شده در زنان متاهل دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد پيش بيني مکانيسم هاي دفاعي بر اساس کيفيت زندگي و حمايت عاطفي - اجتماعي ادراک شده در زنان متاهل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد پيش بيني مکانيسم هاي دفاعي بر اساس کيفيت زندگي و حمايت عاطفي - اجتماعي ادراک شده در زنان متاهل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد پيش بيني مکانيسم هاي دفاعي بر اساس کيفيت زندگي و حمايت عاطفي - اجتماعي ادراک شده در زنان متاهل :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : سلامت و مراقبت

تعداد صفحات :14

زمینه و هدف: مکانیسم های دفاعی فرآیندهایی در ساختار شخصیت هستند که بر سازش روانشناختی تاثیر می گذارند و بررسی رابطه مکانیسم های دفاعی با حمایت اجتماعی ادراک شده و کیفیت زندگی که نقش کلیدی در سلامت روانی - اجتماعی زنان دارند، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. هدف این مطالعه فایل ورد پيش بيني مکانيسم هاي دفاعي بر اساس کيفيت زندگي و حمايت عاطفي - اجتماعي ادراک شده در زنان متاهل بود.روش کار: روش مطالعه از نوع توصیفی - همبستگی بوده و نمونه پژوهش شامل 200 نفر از زنان متاهل 20 تا 50 ساله مراجعه کننده به مرکز بهداشتی - درمانی سمیه شهر سنندج در سال 1394 بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه کیفیت زندگی، سبک های دفاعی و حمایت اجتماعی - عاطفی ادراک شده بود. داده ها از طریق Spss-16 و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد از بین تمام مولفه های کیفیت زندگی، دو مولفه سلامت روانی و عملکرد اجتماعی قوی ترین ضریب بتا به ترتیب 0.34 و 0.25 را برای تبیین متغیر ملاک (مکانیسم دفاعی) فراهم می آورد. همچنین از بین مؤلفه های حمایت عاطفی - اجتماعی ادراک شده تنها مؤلفه خانواده (0.16) توانست متغیر ملاک مکانیسم های دفاعی را پیشبینی کند.نتیجه گیری: طبق یافته ها می توان گفت توجه به اقدامات آموزشی و تربیتی در راستای ارتقای سطح سلامت روانی و عملکرد اجتماعی بهتر، به عنوان تلاش های پیشگیرانه و بنیادین جهت بهبود کیفیت زندگی و تقویت مکانیسم های دفاعی رشد یافته در زنان متاهل ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
كلید واژه: مکانیسم های دفاعی، کیفیت زندگی، حمایت عاطفی، اجتماعی ادراک شده

توضیحات بیشتر