فایل ورد بررسي ارتباط اميد با اضطراب و افسردگي در بيماران همودياليزي

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي ارتباط اميد با اضطراب و افسردگي در بيماران همودياليزي دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي ارتباط اميد با اضطراب و افسردگي در بيماران همودياليزي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي ارتباط اميد با اضطراب و افسردگي در بيماران همودياليزي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي ارتباط اميد با اضطراب و افسردگي در بيماران همودياليزي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : سلامت و مراقبت

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: از جمله مشکلات بیماران تحت همودیالیز افسردگی و اضطراب است. امید به عنوان جزئی از معنویت به طور موثری سبب کاهش علایم روانشناختی در بیماران تحت همودیالیز می شود. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط امید با اضطراب و افسردگی در بیماران همودیالیزی انجام گرفت.روش کار: این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی بود که بر روی 300 بیمار همودیالیزی مراجعه کننده به بیمارستان امین اصفهان در سال 1393 انجام شد. نمونه گیری به روش در دسترس بود و داده ها با استفاده از پرسشنامه ای شامل اطلاعات دموگرافیک، مقیاس اضطراب و افسردگی بیمارستانی و پرسشنامه امید هرث جمع آوری و با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی در spss v.14 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: ضریب همبستگی پیرسون ارتباط معکوس و معنی داری را بین امید با افسردگی و اضطراب نشان داد (p<0.0001) بدین معنا که هر چه امید در بیماران بیشتر میشد افسردگی و اضطراب آنها کمترمی شد. همچنین ارتباط معکوس و معنی داری بین اضطراب و افسردگی با مدت زمان دیالیز و ارتباط مثبت و معنی داری بین افسردگی با اضطراب بیماران مشاهده شد (p<0.05)، بدین معنا که هر چه مدت زمان دیالیز بیشتر میشد اضطراب و افسردگی بیماران کمتر می شد.نتیجه گیری: با توجه به نتایج به منظور افزایش امید در بیماران همودیالیزی، پرستاران بایستی در حین دیالیز راهکارهایی جهت کاهش اضطراب و افسردگی بیماران بکار گیرند.
كلید واژه: همودیالیز، اضطراب، امید، افسردگی

توضیحات بیشتر