فایل ورد اثربخشي چارچوب بندي پيام بر رفتارهاي مرتبط با سلامت دهان و دندان دانشجويان

لینک دانلود

 فایل ورد اثربخشي چارچوب بندي پيام بر رفتارهاي مرتبط با سلامت دهان و دندان دانشجويان دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثربخشي چارچوب بندي پيام بر رفتارهاي مرتبط با سلامت دهان و دندان دانشجويان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثربخشي چارچوب بندي پيام بر رفتارهاي مرتبط با سلامت دهان و دندان دانشجويان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثربخشي چارچوب بندي پيام بر رفتارهاي مرتبط با سلامت دهان و دندان دانشجويان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پايش

تعداد صفحات :13

سلامت دهان و دندان از مهمترین اجزای سلامت همگانی و نیز کیفیت زندگی افراد است. مطالعه حاضر به بررسی اثربخشی چارچوب بندی پیام بر رفتارهای مرتبط با سلامت دهان و دندان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1394- 1393 پرداخت.پژوهش حاضر یک مطالعه مداخله ای بود، که در آن 230 دانشجوی مقطع کارشناسی دانشکده های بهداشت، پرستاری و پیراپزشکی شهید بهشتی شرکت کردند. در این تحقیق دانشکده های مورد مطالعه در سه گروه به طور تصادفی به عنوان گروه های آزمون (سودمحور و زیان محور) و کنترل انتساب یافتند. پس از طراحی پیام های سودمحور و زیان محور و تایید نهایی توسط تیم تحقیق، پیش آزمون و بلافاصله بعد از ارائه پیام های سودمحور و زیان محور به گروه های مورد پژوهش، پس آزمون 1 و دو هفته بعد پس آزمون 2 انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده و با استفاده از تحلیل آزمون های آماری Chi-Square، ANOVA، R.M.ANOVA و نرم افزار SPSS22 مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.در مطالعه مورد نظر نتایج تحلیل کواریانس با اندازه گیری های مکرر نشان داد که میزان نگرش، قصد و رفتار استفاده از مسواک و نخ دندان در افرادی که پیام های سودمحور به آنها ارائه شده نسبت به دریافت کنندگان پیام های زیان محور بالاتر بود، هر چند این افزایش از لحاظ آماری معنی دار نبود.نتایج مطالعه نشان داد اگرچه تفاوت معنی دار در ارائه پیام های زیان محور و سودمحور وجود نداشت، اما به نظر می رسد جهت ارتقای رفتارهای مرتبط با سلامت دهان و دندان، پیام های سودمحور موثرتر باشد.
كلید واژه: چارچوب بندی پیام، پیام سودمحور، پیام زیان محور، سلامت دهان و دندان، دانشجویان

توضیحات بیشتر