فایل ورد رابطه اميدواري و شادکامي با رضايت زناشويي

لینک دانلود

 فایل ورد رابطه اميدواري و شادکامي با رضايت زناشويي دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد رابطه اميدواري و شادکامي با رضايت زناشويي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد رابطه اميدواري و شادکامي با رضايت زناشويي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد رابطه اميدواري و شادکامي با رضايت زناشويي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : سلامت و مراقبت

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: خانواده یک نظام اجتماعی طبیعی است که در همه مراحل تکوین آن، زوجین خرده نظام اصلی بوده و عوامل متعددی مانند امیدواری و شادکامی در رضایت زناشویی آن ها موثر است. پژوهش حاضر با هدف بررسی فایل ورد رابطه اميدواري و شادکامي با رضايت زناشويي دانشجویان متاهل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل انجام گرفت.روش کار: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان متاهل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 1393 تشکیل میدادند که 150 دانشجوی متاهل (80 زن و 70 مرد) به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از مقیاس امیدواری شنایدر، پرسشنامه شادکامی آکسفورد و پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون در SPSS-16 استفاده گردید.یافته ها: یافته ها نشان داد که بین امیدواری و شادکامی با رضایت زناشویی دانشجویان متاهل همبستگی مثبت معناداری وجود داشت (P<0.01). همچنین نتایج تحلیل رگرسیون آشکار کرد که 13 درصد از کل واریانس رضایت زناشویی به وسیله متغیرهای امیدواری و شادکامی پیش بینی می شود.نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت که با افزایش امید و شادکامی بر سطح رضایت زناشویی دانشجویان متاهل افزوده می شود. بنابراین با توجه به اهمیت رضایت زناشویی دانشجویان متاهل و تعیین نقش امیدواری و شادکامی در پیش بینی آن، لزوم توجه به آگاه کردن دانشجویان متاهل در رابطه با امیدواری و شادکامی مطلوب ضرورت می یابد.
كلید واژه: امیدواری، شادکامی، رضایت زناشویی

توضیحات بیشتر