فایل ورد تاثير پوشش حفاظتي خنثي سازي مين بر عملكرد بصري و زمان واكنش افراد در شرايط گرم و خشك آزمايشگاهي

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير پوشش حفاظتي خنثي سازي مين بر عملكرد بصري و زمان واكنش افراد در شرايط گرم و خشك آزمايشگاهي دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير پوشش حفاظتي خنثي سازي مين بر عملكرد بصري و زمان واكنش افراد در شرايط گرم و خشك آزمايشگاهي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير پوشش حفاظتي خنثي سازي مين بر عملكرد بصري و زمان واكنش افراد در شرايط گرم و خشك آزمايشگاهي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير پوشش حفاظتي خنثي سازي مين بر عملكرد بصري و زمان واكنش افراد در شرايط گرم و خشك آزمايشگاهي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله طب نظامي

تعداد صفحات :9

اهداف: این مطالعه با هدف بررسی تاثیر جلیقه های حفاظتی خنثی سازی مین بر عملكرد بصری و زمان واكنش افراد در شرایط گرم و خشك آزمایشگاهی انجام شد.روش ها: این پژوهش بر روی 12 نفر مرد با میانگین سنی 26.83 (±3.09) سال و شاخص نمایه توده بدنی نرمال انجام شد. هر یك از نمونه ها به مدت 60 دقیقه در آزمایشگاه شرایط جوی با دمای 35oC و رطوبت نسبی 30% مورد ارزیابی قرار گرفتند. نمره شاخص استرین گرمایی، فركانس خستگی چشم و زمان واكنش در مراحل با استفاده جلیقه خنثی سازی مین و بدون استفاده از این پوشش اندازه گیری شد و با استفاده از آزمون ویلكاكسون و فریدمن نتایج مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: در حالت بدون استفاده از پوشش خنثی سازی مین میانگین شاخص استرین فیزیولوژیك 1.62 (0.29)، زمان واكنش 0.5739 (0.048)، دمای دهانی 36.5 (0.33)، ضربان قلب 101.33 (4.49) و فركانس خستگی چشم 37.65 (3.36) و در حالت با استفاده از پوشش خنثی سازی مین میانگین شاخص استرین فیزیولوژیك 3.19 (0.36)، زمان واكنش 0.721 (0.09)، دمای دهانی 37.23 (0.20)، ضربان قلب 111.41 (5.16) و فركانس خستگی چشم 35.45 (3.26) بود. انجام آزمون ویلكاكسون نشان داد بین متغیرها در دو حالت اختلاف معنی داری وجود دارد (p=0.002).نتیجه گیری: استفاده از پوشش محافظتی خنثی سازی مین به واسطه افزایش تنش حرارتی باعث افزایش زمان واكنش و خستگی چشم در نتیجه افزایش خطای استفاده كنندگان می گردد.
كلید واژه: زمان واكنش، تنش حرارتی، پوشش حفاظتی

توضیحات بیشتر