فایل ورد مقايسه تاثير آموزش به روش سخنراني با روش آموزش امداد و نجات همراه با مانورهاي جنگي بر امادگي عمومي امداد در كاركنان يكي از پادگان هاي نظامي نيروي دريايي

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه تاثير آموزش به روش سخنراني با روش آموزش امداد و نجات همراه با مانورهاي جنگي بر امادگي عمومي امداد در كاركنان يكي از پادگان هاي نظامي نيروي دريايي دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه تاثير آموزش به روش سخنراني با روش آموزش امداد و نجات همراه با مانورهاي جنگي بر امادگي عمومي امداد در كاركنان يكي از پادگان هاي نظامي نيروي دريايي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه تاثير آموزش به روش سخنراني با روش آموزش امداد و نجات همراه با مانورهاي جنگي بر امادگي عمومي امداد در كاركنان يكي از پادگان هاي نظامي نيروي دريايي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه تاثير آموزش به روش سخنراني با روش آموزش امداد و نجات همراه با مانورهاي جنگي بر امادگي عمومي امداد در كاركنان يكي از پادگان هاي نظامي نيروي دريايي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله طب نظامي

تعداد صفحات :9

اهداف: شبیه سازی یكی از تكنیك های فعال یادگیری است كه فراگیران را تشویق می نماید تا خود در كسب مهارت ها و دانش تلاش كنند، لذا این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش امداد و نجات همراه با مانور های جنگی در كاركنان یكی از پادگان های نظامی در سال 1393 انجام شد.روش ها: در یك مطالعه نیمه تجربی و به صورت نمونه گیری طبقه ای، 132 نفر از كاركنان نظامی به دو گروه مساوی آموزش به روش سخنرانی و آموزش همراه با مانورهای جنگی تقسیم شدند و جهت تعیین سطح دانش به وسیله آزمون چند گزینه ای محقق ساخته در دو مرحله قبل و بعد از مداخله در زمینه امداد و نجات اندازه گیری شد و بعد از جمع آوری اطلاعات و وارد كردن آنها به نرم افزار SPSS نسخه 19 با استفاده از آمار توصیفی (میانگین - انحراف معیار و...) و آمار استنباطی استفاده شد. ابتدا از آزمون كولموگروف اسمیرنف برای تشخیص نرمال بودن داده ها استفاده كرده در صورت نرمال بودن داده ها از آزمون های تی مستقل و تی وابسته و در صورت نرمال نبودن آنها از آزمون من ویتنی و ویلكاكسون به بررسی فرضیات پرداخته شد.یافته ها: میانگین نمره كل افراد قبل از هر گونه مداخله و بعد از آن بترتیب 12.81±3.00 و 20.59±.3.34 بدست آمد و نتایج حاصل از مقایسه دو گروه قبل و بعد از مداخله نشان می دهد كه در هر دو گروه سخنرانی و عملی تفاوت معناداری وجود دارد (P<0.001) و هر دو گروه بعد از مداخله با افزایش نمره همراه بوده است ولی گروه عملی در مقایسه با گروه سخنرانی با افزایش نمره بیشتری همراه بوده است.نتیجه گیری: در بحث آموزش نیروهای نظامی آموزش عملی همراه با مانورهای جنگی نسبت به آموزش به روش سخنرانی بر میزان آمادگی در امداد و نجات تاثیر بیشتری دارد و پیشنهاد می شود جهت آمادگی نظامیان در بحث امداد و نجات از این روش آموزشی استفاده شود.
كلید واژه: امداد و نجات، مانورهای جنگی، كاركنان نظامی، آموزش و نیروی دریایی

توضیحات بیشتر