فایل ورد بررسي روابط بين عدالت سازماني، تعهد سازماني و فرسودگي شغلي در بين كاركنان فرودگاه

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي روابط بين عدالت سازماني، تعهد سازماني و فرسودگي شغلي در بين كاركنان فرودگاه دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي روابط بين عدالت سازماني، تعهد سازماني و فرسودگي شغلي در بين كاركنان فرودگاه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي روابط بين عدالت سازماني، تعهد سازماني و فرسودگي شغلي در بين كاركنان فرودگاه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي روابط بين عدالت سازماني، تعهد سازماني و فرسودگي شغلي در بين كاركنان فرودگاه :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله طب نظامي

تعداد صفحات :12

اهداف: هدف از این پژوهش بررسی روابط بین عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی كاركنان فرودگاه های نظامی بود.روش ها: روش این پژوهش از نوع توصیفی - تحلیلی است. 92 نفر از كاركنان مراقبت پرواز فرودگاه های نظامی استان تهران (%33.33) كنترلرهای بخش رادارای، %46.67 كنترلرهای برج كنترل و %20 كنترل های تقرب پروازی) به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده، پرسش نامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1993)، تعهد سازمانی می یرز و همكاران (1993) و فرسودگی شغلی مسلش (1981) بودند. داده های پژوهش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار SPSS19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد كه عدالت سازمانی از میانگین 45.67 و انحراف معیار 17.17، فرسودگی شغلی 68.67 و انحراف معیار 4.17 و تعهد سازمانی از میانگین 65.14 و انحراف معیار 4.93 برخودار است. همچنین، بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی با ضریب بارعاملی 0.507 و مقدار اعداد معناداری 13.436 رابطه ای مثبت و معناداری، بین عدالت سازمانی و فرسودگی شغلی برابر است با ضریب بارعاملی -0.559 و مقدار اعداد معناداری -9.994 و بین فرسودگی شغلی و تعهد سازمانی با ضریب بارعاملی -0.521 و مقدار اعداد معناداری تی، -12.563 رابطه ای منفی و معناداری وجود دارد.نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش، چنین بر می آید كه عدالت سازمانی نقش مهمی در كمك به مدیران صنعت هوانوردی كشور جهت شناسایی نقاط ضعف و با برطرف كردن آن ها موجب افزایش ضریب ایمنی پروازها دارند.
كلید واژه: عدالت سازمانی، فرسودگی شغلی، تعهد سازمانی، مراقبت پرواز

توضیحات بیشتر