فایل ورد ارتباط ويژگيهاي شخصيتي، حمايت اجتماعي و رضايت از زندگي با عملکرد تحصيلي دانشجويان

لینک دانلود

 فایل ورد ارتباط ويژگيهاي شخصيتي، حمايت اجتماعي و رضايت از زندگي با عملکرد تحصيلي دانشجويان دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارتباط ويژگيهاي شخصيتي، حمايت اجتماعي و رضايت از زندگي با عملکرد تحصيلي دانشجويان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارتباط ويژگيهاي شخصيتي، حمايت اجتماعي و رضايت از زندگي با عملکرد تحصيلي دانشجويان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارتباط ويژگيهاي شخصيتي، حمايت اجتماعي و رضايت از زندگي با عملکرد تحصيلي دانشجويان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي

تعداد صفحات :24

تلاشهای نظری و پژوهشی صاحبنظران متعدد موجب گسترش فزاینده ای در تحلیل و تبیین عوامل مرتبط با عملکرد تحصیلی شده است. از آنجا که عملکرد تحصیلی دانشجویان به عنوان معیار مهم کیفیت نظام آموزش عالی در نظر گرفته می شود، مطالعه عوامل مرتبط با آن اهمیت ویژه ای می یابد. پژوهش حاضر با هدف ارتباط ویژگیهای شخصیتی، حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی با عملکرد تحصیلی انجام شد. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان بود و 250 دانشجوی زن و مرد به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو (NEO-FFI)، مقیاس حمایت اجتماعی شربورن و استوارت (MOS-SSS) و مقیاس رضایت از زندگی داینر و همکاران(SWLS) استفاده شد. ضریب پایایی پرسشنامه پنج عاملی شخصیت با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از پنج رگه روان رنجورخویی، برونگرایی، باز بودن به تجربه، توافق پذیری و باوجدان بودن به ترتیب 0.88، 0.80، 0.79، 0.76 و 0.83 و برای مقیاسهای حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی به ترتیب 0.97 و 0.87 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد که بین دو صفت روان رنجورخویی و با وجدان بودن با عملکرد تحصیلی ارتباط معنادار وجود دارد. همچنین، بین حمایت اجتماعی با عملکرد تحصیلی ارتباط معنادار وجود ندارد. در حالی که بین رضایت از زندگی با عملکرد تحصیلی ارتباط معنادار وجود دارد. در مجموع یافته ها موید آن است که عملکرد تحصیلی با ویژگیها و صفات پایدار فردی دانشجویان و با رضایتمندی آنان از موقعیتهای زندگی رابطه دارد. بنابراین، توجه به عوامل فردی و محیطی موثر در پیشرفت تحصیلی دانشجویان و شناسایی عوامل موثر در رضایتمندی آنان می تواند حایز اهمیت باشد.
كلید واژه: ویژگیهای شخصیتی، حمایت اجتماعی، رضایت از زندگی، عملکرد تحصیلی

توضیحات بیشتر