فایل ورد بررسي رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي و هوش سازماني کارکنان با مديريت سرمايه فکري

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي و هوش سازماني کارکنان با مديريت سرمايه فکري دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي و هوش سازماني کارکنان با مديريت سرمايه فکري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي و هوش سازماني کارکنان با مديريت سرمايه فکري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي و هوش سازماني کارکنان با مديريت سرمايه فکري :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي

تعداد صفحات :29

محیط کنونی دانشگاهها عرصه تولید دانش و اطلاعات جدید است. چنانچه این راهبرد بر پایه ویژگیهای شخصیتی کارکنان صورت گیرد، پیشرفت و توسعه مضاعف خواهد شد. هدف از این پژوهش شناسایی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و هوش سازمانی با مدیریت سرمایه فکری در دانشگاه بوعلی سینای همدان در سال تحصیلی 91-1390 بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان غیر عضو هیات علمی به تعداد 294 نفر بود و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد 167 آزمودنی تعیین شد. برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی NEO-FFI، هوش سازمانی آلبرخت و مدیریت سرمایه فکری بونتیس، پیکه و همکاران استفاده شد. برای تعیین روایی پرسشنامه ها از روایی محتوایی و برای سنجش میزان پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده و به ترتیب 0.82، 0.97 و 0.92 برآورد شد. داده ها با استفاده از آزمون t تک متغیره، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که وضعیت ویژگیهای شخصیتی کارکنان در سطح متوسط و وضعیت هوش سازمانی و مدیریت سرمایه فکری آنان بالاتر از سطح متوسط است. ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین ویژگیهای شخصیتی و هوش سازمانی با مدیریت سرمایه فکری رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه بیانگر آن است که از بین مولفه های ویژگیهای شخصیتی، مولفه وظیفه شناسی و از بین ابعاد هوش سازمانی، مولفه کاربرد دانش بیشترین تاثیر را در پیش بینی مدیریت سرمایه فکری دارند.
كلید واژه: ویژگیهای شخصیتی، هوش سازمانی، مدیریت سرمایه فکری، دانشگاه بوعلی سینا

توضیحات بیشتر