فایل ورد بررسي رابطه بين مدل برنامه ريزي درسي مرجح اعضاي هيات علمي با روشها و راهبردهاي تدريس و فنون ارزشيابي مورد استفاده آنان

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي رابطه بين مدل برنامه ريزي درسي مرجح اعضاي هيات علمي با روشها و راهبردهاي تدريس و فنون ارزشيابي مورد استفاده آنان دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي رابطه بين مدل برنامه ريزي درسي مرجح اعضاي هيات علمي با روشها و راهبردهاي تدريس و فنون ارزشيابي مورد استفاده آنان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي رابطه بين مدل برنامه ريزي درسي مرجح اعضاي هيات علمي با روشها و راهبردهاي تدريس و فنون ارزشيابي مورد استفاده آنان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه بين مدل برنامه ريزي درسي مرجح اعضاي هيات علمي با روشها و راهبردهاي تدريس و فنون ارزشيابي مورد استفاده آنان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي

تعداد صفحات :25

رویکردهای اعضای هیات علمی به برنامه ریزی درسی مبنای به کارگیری روشهای تدریس، راهبردهای تدریس و فنون ارزشیابی آنهاست. هدف کلی این پژوهش فایل ورد بررسي رابطه بين مدل برنامه ريزي درسي مرجح اعضاي هيات علمي با روشها و راهبردهاي تدريس و فنون ارزشيابي مورد استفاده آنان بود. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی از نوع تبیینی و جامعه تحقیق شامل کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز شامل 661 نفر در سال 90-1389 بود که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای 71 عضو هیات علمی انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مقیاس محقق ساخته مدل برنامه ریزی درسی و پرسشنامه بررسی عملکرد اعضای هیات علمی در فرایند یاددهی و یادگیری بود که پس از محاسبه روایی و پایایی توزیع و جمع آوری شد. داده ها با استفاده از آزمون فریدمن و تحلیل واریانس چندمتغیره تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که مدل برنامه ریزی درسی نیمه متمرکز مدل مرجح اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز است، رابطه معناداری بین مدل برنامه ریزی درسی مرجح اعضای هیات علمی با روشها و راهبردهای تدریس آنان وجود دارد، تعامل مدل برنامه ریزی درسی و سابقه تدریس اعضای هیات علمی با روشها، راهبردهای تدریس و فنون ارزشیابی آنان رابطه معنادار دارد و تعامل مدل برنامه ریزی درسی مرجح با مرتبه علمی اعضای هیات علمی با روشها و راهبردها و فنون ارزشیابی آنان رابطه معنادار ندارد.
كلید واژه: مدل برنامه ریزی درسی، راهبردهای تدریس، روشهای تدریس، فنون ارزشیابی

توضیحات بیشتر