فایل ورد شناسايي و تحليل ابعاد باورهاي معرفت شناختي دانشجويان

لینک دانلود

 فایل ورد شناسايي و تحليل ابعاد باورهاي معرفت شناختي دانشجويان دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد شناسايي و تحليل ابعاد باورهاي معرفت شناختي دانشجويان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد شناسايي و تحليل ابعاد باورهاي معرفت شناختي دانشجويان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد شناسايي و تحليل ابعاد باورهاي معرفت شناختي دانشجويان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي

تعداد صفحات :25

باورهای معرفت شناختی جهت گیری های اساسی افراد در باره موضوعات یادگیری را نشان می دهد و از این رو منشا بسیاری از تحولات پایدار در زندگی تحصیلی و اجتماعی دانشجویان قرار می گیرد. هدف از پژوهش حاضر فایل ورد شناسايي و تحليل ابعاد باورهاي معرفت شناختي دانشجويان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بود و نمونه ای بالغ بر 361 نفر از دانشجویان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد به تفکیک دانشکده های پزشکی و غیر پزشکی بررسی شد. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد باورهای معرفت شناختی شومر (1993) بود که برای تعیین روایی مطابق با نظر کارشناسان علوم تربیتی از روایی سازه بهره گرفته شد و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 0.79 به دست آمد. در تحلیل توصیفی و استنباطی داده ها از مقایسه میانگینها، t تک متغیره و t دو گروه مستقل استفاده شد. نتایج حاکی از نبود اعتقاد به سادگی و قطعیت در ساختار دانش و توانایی ذاتی و سریع در مفاهیم یادگیری دانشجویان است. تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق در خصوص متغیرهای تعدیل کننده نیز نشان داد که دانشجویان دوره کارشناسی ارشد نسبت به دانشجویان دوره کارشناسی باورهای معرفت شناختی ساده اندیشانه پایین تری دارند. اما بین باورهای معرفت شناختی زنان و مردان و همچنین، دانشجویان دانشکده های پزشکی و غیر پزشکی تفاوت آماری معناداری مشاهده نشد.
كلید واژه: باور معرفت شناختی، باورهای معرفت شناختی ساده اندیشانه، دانشجویان، دانشگاه شاهد

توضیحات بیشتر