فایل ورد نقش مهارتهاي کليدي در شکل گيري قابليت اشتغال دانشجويان

لینک دانلود

 فایل ورد نقش مهارتهاي کليدي در شکل گيري قابليت اشتغال دانشجويان دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد نقش مهارتهاي کليدي در شکل گيري قابليت اشتغال دانشجويان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد نقش مهارتهاي کليدي در شکل گيري قابليت اشتغال دانشجويان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد نقش مهارتهاي کليدي در شکل گيري قابليت اشتغال دانشجويان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي

تعداد صفحات :21

امروزه، تامین شغل مناسب و پایدار برای دانش آموختگان یکی از نگرانیهای اصلی نظام آموزش عالی هر کشوری است. موضوع قابلیت اشتغال به عنوان راهکاری نوین در سیاستگذاری و هدایت فرایندهای مرتبط در این خصوص مطرح شده است. هدف این پژوهش رتبه بندی نقش مهارتهای کلیدی منتقل شده به واسطه محتوای برنامه درسی در شکل گیری قابلیت اشتغال میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های کشاورزی دانشگاه تهران بود که به روش توصیفی همبستگی انجام شد. جامعه آماری پژوهش دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (1491 نفر) بودند که از میان آنها به صورت تصادفی و با رعایت انتساب متناسب 310 نفر انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه ای با قسمتهای مختلف برای اندازه گیری سازه های مورد مطالعه بود. روایی پرسشنامه بر اساس نظر جمعی از استادان رشته ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران و به روش روایی صوری تایید شد. برای بررسی پایایی نیز از مقدار آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار 0.81 نشان داد پایایی مناسبی برای ابزار وجود دارد. به منظور داده پردازی از تحلیل عاملی مرتبه دوم و به روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که در شکل گیری قابلیت اشتغال هر سه بعد مورد مطالعه نقش معناداری دارد و اهمیت کسب مهارت توسعه کسب و کار بیشتر از دو مهارت توسعه فردی و مهارت آکادمیک است. لذا، توجه به محتوای برنامه درسی به گونه ای که سبب ایجاد مهارتهای توسعه کسب و کار بیشتر شود، از مهم ترین اولویتهای ایجاد کیفیت در آموزش عالی کشاورزی کشور می تواند باشد.
كلید واژه: قابلیت اشتغال، دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران و مدل معادلات ساختاری

توضیحات بیشتر