فایل ورد ويژگيهاي روانسنجي (پايايي و روايي) مقياس کيفيت تدريس استادان از ديدگاه دانشجويان دانشگاه گيلان

لینک دانلود

 فایل ورد ويژگيهاي روانسنجي (پايايي و روايي) مقياس کيفيت تدريس استادان از ديدگاه دانشجويان دانشگاه گيلان دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ويژگيهاي روانسنجي (پايايي و روايي) مقياس کيفيت تدريس استادان از ديدگاه دانشجويان دانشگاه گيلان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ويژگيهاي روانسنجي (پايايي و روايي) مقياس کيفيت تدريس استادان از ديدگاه دانشجويان دانشگاه گيلان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ويژگيهاي روانسنجي (پايايي و روايي) مقياس کيفيت تدريس استادان از ديدگاه دانشجويان دانشگاه گيلان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي

تعداد صفحات :22

هدف مطالعه حاضر بررسی فایل ورد ويژگيهاي روانسنجي (پايايي و روايي) مقياس کيفيت تدريس استادان از ديدگاه دانشجويان دانشگاه گيلان بود. در این پژوهش 407 نفر از دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی به روش نمونه گیری خوشه ای از میان چهار دانشکده (علوم انسانی، علوم پایه، کشاورزی و معماری و هنر) گزینش شدند. نتایج همسانی درونی کل مقیاس و عامل های پنج گانه (تدریس مناسب، اهداف روشن، ارزیابی مناسب، تکالیف مناسب و مهارت های عمومی) در حد قابل قبول بودند. همبستگی بین هر یک از گویه های مقیاس با نمره کل از 0.53 تا 0.74 متغیر و همگی معنادار بود. تحلیل عامل تاییدی گویه ها نشان داد که تمام گویه ها بار عاملی معنادار بر عوامل خود دارند و ساختار پنج عاملی پرسشنامه تایید شد. ضریب روایی ملاکی همزمان از طریق همبستگی بین هر یک از عامل های مقیاس تجربه دوره آموزشی با متغیر ملاک؛ یعنی مقیاس ارزشیابی دانشجویان از کیفیت آموزشی مارش که به لحاظ نظری به آن مربوط بود، معنادار بود. در مجموع، یافته های به دست آمده از پژوهش نشان داد که مقیاس پنج عاملی تجربه دوره آموزشی دانشجو را می توان به عنوان ابزار ارزشیابی معتبری در دانشگاههای ایران نیز استفاده کرد.
كلید واژه: ارزشیابی تدریس،کیفیت تدریس، تجربه دوره آموزشی، پایایی و روایی سازه، ادراک دانشجویان

توضیحات بیشتر