فایل ورد تحليلي بر امنيت محيطي کارکرد بوستان هاي شهري بر پايه رويکرد CPTED (مطالعه موردي: شهر ساري)

لینک دانلود

 فایل ورد تحليلي بر امنيت محيطي کارکرد بوستان هاي شهري بر پايه رويکرد CPTED (مطالعه موردي: شهر ساري) دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تحليلي بر امنيت محيطي کارکرد بوستان هاي شهري بر پايه رويکرد CPTED (مطالعه موردي: شهر ساري)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تحليلي بر امنيت محيطي کارکرد بوستان هاي شهري بر پايه رويکرد CPTED (مطالعه موردي: شهر ساري)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تحليلي بر امنيت محيطي کارکرد بوستان هاي شهري بر پايه رويکرد CPTED (مطالعه موردي: شهر ساري) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشنامه جغرافياي انتظامي

تعداد صفحات :26

آنچه از امنیت به عنوان دریافت عینی و ذهنی یاد می شود ناشی از ساختار و نحوه چیدمان محیط است. لذا، برای افزایش آن شایسته است معیارها و استانداردهایی برای طراحی فضاهای شهری در نظر گرفت. از مهمترین رویکردهایی که جوامع پیشرفته در زمینه برنامه ریزی شهری و «طراحی محیط» بدان توجه دارند افزایش امنیت محیطی (بر پایه چگونگی دریافت افراد از محیط پیرامون شان) در راستای بهبود «کاربری فضاهای شهری» می باشد. رویکرد CPTED از جمله رویکردهایی است که بر «کاهش جرایم توسط طراحی محیط» تاکید دارد. در شهر ساری بوستان ها بسته به نحوه توزیع فضایی و وضعیت دسترسی آنها دارای کارکردهای متنوعی هستند. هدف پژوهش حاضر تبیین تاثیر کارکرد بوستان ها در امنیت و آرامش شهروندان (بر پایه رویکرد CPTED) در شهر ساری هنگام مراجعه به این بوستان ها می باشد. بدین منظور با توجه به ماهیت متغیرها از آزمون F-Test و کروسکالوالیس در نرم افزار SPSS به منظور بررسی میانگین احساس امنیت در هر یک از بوستان ها استفاده شده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و از روش پرسشنامه به منظور جمع آوری نظرات شهروندان استفاده شده است. با استفاده از فرمول کوکران 360 پرسشنامه در 6 بوستان شهر ساری تهیه و توزیع شد. نتایج پژوهش با سطح معنی داری %99 نشان می دهد که در محدوده مورد مطالعه بوستان اتحاد با کارکرد غالب ورزشی-ارتباطی بیشترین میزان احساس امنیت را برای شهروندان فراهم می کند ولی بوستان های جنگلی شهیدزارع و ساریکنار با کارکرد غالب اقامتی شهروندان هنگام قرارگیری در فضاهای آن کمترین میزان احساس امنیت را دارند.
كلید واژه: احساس امنیت محیطی، بوستان های شهری، رویکرد CPTED، شهر ساری

توضیحات بیشتر