فایل ورد بررسي وضعيت امنيت زنان در فضاهاي شهري (نمونه موردي: پل هاي عابر پياده شهر رشت)

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي وضعيت امنيت زنان در فضاهاي شهري (نمونه موردي: پل هاي عابر پياده شهر رشت) دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي وضعيت امنيت زنان در فضاهاي شهري (نمونه موردي: پل هاي عابر پياده شهر رشت)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي وضعيت امنيت زنان در فضاهاي شهري (نمونه موردي: پل هاي عابر پياده شهر رشت)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي وضعيت امنيت زنان در فضاهاي شهري (نمونه موردي: پل هاي عابر پياده شهر رشت) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشنامه جغرافياي انتظامي

تعداد صفحات :28

نیمی از استفاده کنندگان فضاهای شهری زنان هستند و مساله احساس امنیت در فضاهای شهری از عوامل تاثیرگذار بر استفاده زنان از این فضاها است. از فضاهای شهری، که کمتر مورد توجه قرار گرفته است و امنیت آن برای زنان از اهمیت قابل توجهی برخوردار است، پل های عابر پیاده است. از این رو، هدف این پژوهش سنجش امنیت فضایی پل های عابر پیاده شهر رشت با استفاده از شاخص های کالبدی (مکانی)، کارکردی (عملکردی) و محیطی- رفتاری (ذهنی) از دیدگاه زنان استفاده کننده از این فضاها است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و جمع آوری اطلاعات به شیوه پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه بوده است. جامعه آماری شامل زنان بالای 18 سال شهر رشت، که از پل های عابر پیاده استفاده کرده اند، بوده است که به صورت تصادفی برای هر پل عابر پیاده 30 نفر و در مجموع 270 نفر انتخاب شده اند. نتایج پژوهش نشان داده است که احساس ناامنی درک شده توسط زنان از پل های عابر پیاده شهر رشت در هر 3 شاخص بیشتر از حد متوسط است و بیشترین احساس ناامنی درک شده توسط زنان در شاخص کالبدی بوده و شاخص کارکردی کمترین نقش را در احساس ناامنی زنان داشته است. همچنین، پل عابر پیاده جانبازان به سمت میدان امام حسین(ع) دارای کمترین میانگین از لحاظ احساس ناامنی درک شده توسط زنان بوده و پل های عابرپیاده واقع در بلوار شهید بهشتی و سپس بلوار خرمشهر بیشترین ناامنی را در بین پل های عابر پیاده داشته اند. مهمترین عوامل موثر بر احساس ناامنی و ترس زنان از حضور در پل های عابر پیاده شهر رشت تاریکی پل ها در شب و نصب نبودن روشنایی کافی در پل عابر پیاده به ویژه در ساعت های 24-19 بوده است. نتایج این پژوهش ضرورت توجه به برنامه ریزی و طراحی صحیح پل های عابر پیاده و توجه به زنان به عنوان یکی از استفاده کنندگان مهم این پل ها را بیشازپیش آشکار ساخته است.
كلید واژه: امنیت فضایی، زنان، پل عابرپیاده، رشت

توضیحات بیشتر