فایل ورد بررسي تاثير آموزش هاي ضمن خدمت بر توانمندسازي کارکنان از ديدگاه فراگيران در استانداري قزوين

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي تاثير آموزش هاي ضمن خدمت بر توانمندسازي کارکنان از ديدگاه فراگيران در استانداري قزوين دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تاثير آموزش هاي ضمن خدمت بر توانمندسازي کارکنان از ديدگاه فراگيران در استانداري قزوين  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تاثير آموزش هاي ضمن خدمت بر توانمندسازي کارکنان از ديدگاه فراگيران در استانداري قزوين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثير آموزش هاي ضمن خدمت بر توانمندسازي کارکنان از ديدگاه فراگيران در استانداري قزوين :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت توسعه و تحول

تعداد صفحات :16

مدیران سازمان ها، در عصر تغییر و تحولات روزافزون ناگزیرند به شرایط و موفقیت سازمان خود بیاندیشند و یکی از مهم ترین رویکردها برای توانمندسازی و توسعه سرمایه انسانی به منظور ایجاد قابلیت های دانشی، مهارتی و رفتاری در کارکنان سرمایه گذاری در دوره های آموزشی ضمن خدمت است. سازمان ها با توجه به اهمیت آموزش تلاش می کنند، فرصت هایی را برای رشد و بالندگی کارکنان خود فراهم آورند، تا بدین وسیله بتوانند به رسالت ها و اهداف خویش نائل گردند. هدف از این مطالعه تعیین میزان تاثیر آموزش های ضمن خدمت بر توانمندسازی کارکنان می باشد. این پژوهش در پی پاسخ به این سوال اصلی است که "تاثیر آموزش ضمن خدمت بر توانمندسازی کارکنان استانداری قزوین به چه میزان است؟ پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی است و از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات توصیفی، پیمایشی است. جامعه آماری عبارت است از کارکنان استانداری قزوین که دوره های آموزش ضمن خدمت را طی کرده اند. نمونه جامعه آماری 92 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده سهمیه ای بوده است.، پایایی ابزار جمع آوری داده ها، با استفاده از آلفای کرونباخ، ارزیابی شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کلموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، آزمونF و آماره T از نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که، از نظر فراگیران، آموزش های ضمن خدمت در توسعه ابعاد توانمندسازی کارکنان تاثیرگذار بوده است. نتایج بیانگر آن است که آموزش های ضمن خدمت موجب افزایش و ارتقای توانمندی کارکنان استانداری قزوین نسبت به شغل و سازمان خود شده است.
كلید واژه: توانمندسازی، آموزش ضمن خدمت، اثربخشی، فراگیران، استانداری قزوین

توضیحات بیشتر