فایل ورد تاثير مديريت دانش و بازارمحوري بر عملکرد: مورد، بنگاه هاي کوچک استان مازندران

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير مديريت دانش و بازارمحوري بر عملکرد: مورد، بنگاه هاي کوچک استان مازندران دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير مديريت دانش و بازارمحوري بر عملکرد: مورد، بنگاه هاي کوچک استان مازندران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير مديريت دانش و بازارمحوري بر عملکرد: مورد، بنگاه هاي کوچک استان مازندران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير مديريت دانش و بازارمحوري بر عملکرد: مورد، بنگاه هاي کوچک استان مازندران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت توسعه و تحول

تعداد صفحات :13

هدف اصلی سازمان ها، ارتقای عملکرد و رسیدن به سطحی از تعالی و پایداری به منظور حفظ بقا، رشد، سودآوری و مرتفع ساختن نیازهای جامعه می باشد. در این مقاله تاثیر دو مفهوم کلیدی مدیرت دانش و بازارمحوری بر عملکرد بنگاه ها آزمون می شود. در پژوهش حاضر جهت تدوین مبانی نظری و پیشینه تحقیق از روش کتابخانه ای و برای گردآوری داده ها از جامعه آماری با استفاده از پرسشنامه، از روش میدانی استفاده گردید. جامعه آماری این پژوهش را بنگاه های کوچک استان مازندران تشکیل می دهند و برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 326 تعیین شد که به دلیل احتمال عدم بازگردانده شدن تعدادی از پرسشنامه ها، 400 پرسشنامه توزیع گردید. همچنین پرسشنامه مورد استفاده استاندارد بوده و شامل 43 گویه می باشد که 18 گویه آن مربوط به مدیریت دانش [34]، 16 گویه مرتبط با بازارمحوری [31] و 9 گویه در رابطه با عملکرد [28] می باشد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار AMOS نشان می دهند، مدیریت دانش و بازارمحوری تاثیر مثبت و معنادار بر عملکرد بنگاه های کوچک استان مازندران دارند.
كلید واژه: مدیریت دانش، بازارمحوری، عملکرد، بنگاه کوچک

توضیحات بیشتر