فایل ورد ساختار عاملي و همساني دروني پرسشنامه رهبري اصيل

لینک دانلود

 فایل ورد ساختار عاملي و همساني دروني پرسشنامه رهبري اصيل دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ساختار عاملي و همساني دروني پرسشنامه رهبري اصيل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ساختار عاملي و همساني دروني پرسشنامه رهبري اصيل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ساختار عاملي و همساني دروني پرسشنامه رهبري اصيل :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت توسعه و تحول

تعداد صفحات :14

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی روایی و پایایی پرسشنامه رهبری اصیل انجام گرفته است. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری شامل کارکنان بخش های اداری پنج سازمان دولتی واقع در سایت اداری شهر سنندج می باشد. با رعایت نسبت کارکنان هر سازمان، نمونه ای به حجم 131 آزمودنی به شیوه نمونه گیری تصادفی طیقه ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه رهبری اصیل والومبا و همکاران (2008) بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و مرتبه دوم، ضریب آلفای کرونباخ و آزمون t تک نمونه ای صورت گرفت. نتایج نشان داد که روایی سازه و همسانی درونی پرسشنامه رهبری اصیل مورد تایید بود و می توان از این ابزار، جهت اندازه گیری رهبری اصیل استفاده نمود. نتایج همچنین نشان داد که از دیدگاه افراد نمونه، وضعیت رهبری اصیل در سازمان های مورد مطالعه، در سطح بالاتر از متوسط بود.
كلید واژه: رهبری اصیل، خودآگاهی، شفافیت ارتباطی، چشم انداز اخلاقی درونی شده، پردازش متوازن اطلاعات

توضیحات بیشتر