فایل ورد ارائه مدل توسعه کارآفريني بر پايه مديريت دانش

لینک دانلود

 فایل ورد ارائه مدل توسعه کارآفريني بر پايه مديريت دانش دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارائه مدل توسعه کارآفريني بر پايه مديريت دانش  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارائه مدل توسعه کارآفريني بر پايه مديريت دانش،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارائه مدل توسعه کارآفريني بر پايه مديريت دانش :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت توسعه و تحول

تعداد صفحات :14

هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی جهت توسعه کارآفرینی بر پایه مدیریت دانش در کارکنان شهرداری منطقه 7 تهران می باشد. این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است و جامعه آماری آن شامل کلیه کارکنان شهرداری منطقه 7 (420 نفر) است که با روش نمونه برداری طبقه ای 201 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه ای محقق ساخته دارای 75 پرسش مربوط به مولفه کارآفرینی و 12 پرسش مربوط به مولفه مدیریت دانش است. برای تعیین اعتبار پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شده است و این ضریب در مورد کارآفرینی 91% و در مورد مدیریت دانش 94% می باشد. بدین وسیله پرسشنامه از اعتبار کافی برخوردار است. بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی کارآفرینی به عوامل سازنده: خلاقیت، استقلال، نفوذ، بیرونی بودن، تصمیم گیری، انعطاف پذیری، توفیق طلبی، یادگیری و مدیریت دانش نیز بر اساس پژوهش های گذشته به سه عامل خلق دانش، انتشار دانش و کاربرد دانش تقسیم شده است. نتایج همبستگی بنیادی نشان داده است که یافته های پژوهش به عنوان مدل بهینه کارآفرینی بر پایه ابعاد مدیریت دانش و ویژگی های فردی کارکنان به صورت یک مدل اقتضایی معرفی می شود و بین کارآفرینی با سنوات خدمت و سن رابطه معناداری وجود ندارد.
كلید واژه: مدیریت دانش، کارآفرینی، شهرداری منطقه 7

توضیحات بیشتر