فایل ورد بررسي رابطه بين ادراک سبک رهبري اخلاقي مديران و عملکرد کارکنان

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي رابطه بين ادراک سبک رهبري اخلاقي مديران و عملکرد کارکنان دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي رابطه بين ادراک سبک رهبري اخلاقي مديران و عملکرد کارکنان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي رابطه بين ادراک سبک رهبري اخلاقي مديران و عملکرد کارکنان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه بين ادراک سبک رهبري اخلاقي مديران و عملکرد کارکنان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت توسعه و تحول

تعداد صفحات :16

پژوهش حاضر با هدف بررسی رایطه بین رهبری اخلاقی مدیران با عملکرد کارکنان پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران در سال 1394 صورت گرفته است. روش پژوهش از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران در سال 1394 بوده که در مجموع 356 نفر می باشند که با استفاده از فرمول کوکران 185 نفر با استفاده از نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. یافته های پژوهش نشان داد که وضعیت رهبری اخلاقی مدیران و عملکرد کارکنان به جز مولفه بهبود کار از مولفه های عملکرد کارکنان در حد بالاتر از متوسط و میانگین فرضی پژوهش قرار دارد. همچنین بین رهبری اخلاقی مدیران و عملکرد کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (p£0.05, r= 0.74)؛ و متغیر رهبری اخلاقی با ضریب تعیین (55 درصد) قابلیت تبیین عملکرد کارکنان را دارا می باشد. یافته ها نشان داد که فقط بین ادراک رهبری اخلاقی مدیران و عملکرد کارکنان و سطح تحصیلات کارکنان تفاوت معناداری وجود دارد.
كلید واژه: رهبری اخلاقی، عملکرد کارکنان، پردیس، دانشگاه تهران

توضیحات بیشتر