فایل ورد چگونگي دانش کشاورزان نسبت به مديريت خشکسالي و عوامل مرتبط با آن (مورد مطالعه: شهرستان مياندوآب)

لینک دانلود

 فایل ورد چگونگي دانش کشاورزان نسبت به مديريت خشکسالي و عوامل مرتبط با آن (مورد مطالعه: شهرستان مياندوآب) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد چگونگي دانش کشاورزان نسبت به مديريت خشکسالي و عوامل مرتبط با آن (مورد مطالعه: شهرستان مياندوآب)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد چگونگي دانش کشاورزان نسبت به مديريت خشکسالي و عوامل مرتبط با آن (مورد مطالعه: شهرستان مياندوآب)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد چگونگي دانش کشاورزان نسبت به مديريت خشکسالي و عوامل مرتبط با آن (مورد مطالعه: شهرستان مياندوآب) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي منابع آب

تعداد صفحات :13

مدیریت خشکسالی کوششی همه جانبه است که به کارگیری آن به وسیله کشاورزان می تواند به گونه ای قابل توجه پیامدهای خشکسالی را کاهش دهد. برای موفقیت در اجرای هر گونه برنامه ریزی در جهت ترویج مدیریت خشکسالی، آگاهی از دانش کشاورزان در این زمینه ضروری است. این پژوهش با هدف سنجش دانش کشاورزان شهرستان میاندوآب نسبت به مدیریت خشکسالی باکاربرد توصیفی و همبستگی انجام شد. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه ای بود که روایی آن با بهره وری از نظرات اعضاء هیات علمی و کارشناسان با تجربه، و پس از انجام اصلاحات لازم، به دست آمد. پایایی ابزار تحقیق با استفاده از آزمون نمونه و محاسبه ضریب کرونباخ آلفا (0.73 تا 0.88) تایید گردید. جامعه آماری تحقیق را کشاورزان شهرستان میاندوآب تشکیل دادند که باکاربرد روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای، با انتصاب متناسب با حجم انتخاب شدند (n=120). نتایج نشان دادند میانگین نمره دانش کشاورزان نسبت به مدیریت خشکسالی 9.72 از 20 بود. نتایج آزمون مقایسه دانش نیز نشان داد که آگاهی کشاورزان بیمه گذار و شرکت کننده در دوره های ترویجی بطور معنی داری بیشتر از کشاورزان غیر بیمه گذار و غیر شرکت کننده در دوره های ترویجی بود. همچنین، نتایج تحلیل همبستگی نشان دادند که بین نمره دانش کشاورزان نسبت به مدیریت خشکسالی و متغیرهای سن، مساحت باغ و درآمد سالانه رابطه معنی داری وجود داشت.
كلید واژه: خشکسالی، توسعه کشاورزی، مدیریت خشکسالی، کشاورزان

توضیحات بیشتر