فایل ورد مدل سازي هيدروتايم جوانه زني بذر علف هاي هرز فالاريس (Phalaris minor)، تاج خروس ريشه قرمز (Amaranthus retroflexus) و تاج خروس خوابيده (A. blitoides)

لینک دانلود

 فایل ورد مدل سازي هيدروتايم جوانه زني بذر علف هاي هرز فالاريس (Phalaris minor)، تاج خروس ريشه قرمز (Amaranthus retroflexus) و تاج خروس خوابيده (A. blitoides) دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مدل سازي هيدروتايم جوانه زني بذر علف هاي هرز فالاريس (Phalaris minor)، تاج خروس ريشه قرمز (Amaranthus retroflexus) و تاج خروس خوابيده (A. blitoides)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مدل سازي هيدروتايم جوانه زني بذر علف هاي هرز فالاريس (Phalaris minor)، تاج خروس ريشه قرمز (Amaranthus retroflexus) و تاج خروس خوابيده (A. blitoides)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مدل سازي هيدروتايم جوانه زني بذر علف هاي هرز فالاريس (Phalaris minor)، تاج خروس ريشه قرمز (Amaranthus retroflexus) و تاج خروس خوابيده (A. blitoides) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم و تحقيقات بذر ايران

تعداد صفحات :20

مدل سازی جوانه زنی با استفاده از مدل های هیدروتایم و هیدروترمال تایم به طور گسترده ای انجام می شود. تنوع در زمان جوانه زنی ناشی از تنوع پتانسیل آب پایه بذرهای یک جمعیت است که به طور معمول توسط توزیع نرمال مدل سازی می شود. در این آزمایش، فرض نرمال بودن توزیع پتانسیل آب پایه با جوانه زنی بذر علف های هرز فالاریس (Phalaris minor)، تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus) و تاج خروس خوابیده (A. blitoides) در محدوده ای از پتانسیل های آب (صفر، 0.2-، 0.4-، 0.6- و 0.8- مگاپاسکال) مورد آزمون قرار گرفت. سه توزیع آماری نرمال، ویبول و گامبل برای نشان دادن تنوع نسبی پتانسیل آب پایه جمعیت های بذری مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که پارامت های برآورد شده با مدل هیدروتایم توسعه یافته بر مبنای توزیع ویبول از اطمینان بیشتری نسبت به سایر توزیع ها برخوردار بود ( AICc=-322.2برای فالاریس، AICc=-262.8 برای تاج خروس ریشه قرمز و AICc=-507.9برای تاج خروس خوابیده). مقدار پارامتر شکل نشان داد که توزیع پتانسیل آب پایه هر سه جمعیت بذری چوله به راست است l=0.93)برای فالاریس، l=1.75 برای تاج خروس ریشه قرمز و l=2.21 برای تاج خروس خوابیده). بر مبنای مدل هیدروتایم ویبول، ثابت هیدروتایم و آستانه پتانسیل آب برای شروع جوانه زنی بذر فالاریس به ترتیب 106.64 مگاپاسکال ساعت و 1.52- مگاپاسکال، برای تاج خروس ریشه قرمز به ترتیب 20.47 مگاپاسکال ساعت و 0.86- مگاپاسکال و برای تاج خروس خوابیده به ترتیب 76.61 مگاپاسکال ساعت و 1.07- مگاپاسکال برآورد شد. با توجه به انعطاف پذیری توزیع ویبول، این مدل امکان پیش بینی دقیق جوانه زنی و نیز تعیین توزیع پتانسیل آب پایه را فراهم می آورد.
كلید واژه: پتانسیل آب پایه، توزیع گامبل، توزیع نرمال، توزیع ویبول، مدل هیدروترمال تایم

توضیحات بیشتر