فایل ورد شناسايي و بررسي پتانسيل آللوپاتيک آلکالوئيدهاي تاتوره (Datura stramonium) بر ويژگي هاي جوانه زني ارقام ذرت

لینک دانلود

 فایل ورد شناسايي و بررسي پتانسيل آللوپاتيک آلکالوئيدهاي تاتوره (Datura stramonium) بر ويژگي هاي جوانه زني ارقام ذرت دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد شناسايي و بررسي پتانسيل آللوپاتيک آلکالوئيدهاي تاتوره (Datura stramonium) بر ويژگي هاي جوانه زني ارقام ذرت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد شناسايي و بررسي پتانسيل آللوپاتيک آلکالوئيدهاي تاتوره (Datura stramonium) بر ويژگي هاي جوانه زني ارقام ذرت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد شناسايي و بررسي پتانسيل آللوپاتيک آلکالوئيدهاي تاتوره (Datura stramonium) بر ويژگي هاي جوانه زني ارقام ذرت :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم و تحقيقات بذر ايران

تعداد صفحات :16

به منظور شناسایی آلکالوئیدهای موجود در علف هرز تاتوره، عصاره شاخساره آن تهیه و با استفاده از روش گاز کروماتوگرافی تجزیه شد. سه آلکالوئید تروپینون، تروپین و آتروپین که دارای پتانسیل آللوپاتیکی می باشند، شناسایی و استخراج گردید. پتانسیل آللوپاتیک آلکالوئیدهای مذکور بر جوانه زنی و رشد گیاهچه شش رقم ذرت شامل سینگل کراس های301، 404، 500، 647، 700 و 704 به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثر متقابل آلکالوئید×غلظت×رقم بر درصد و سرعت جوانه زنی معنی دار بود. بیشترین پتانیسل بازدارندگی مربوط به تروپینون و کمترین آن مربوط به تروپین بود. با افزایش غلظت آلکالوئیدها اثر بازدارندگی نیز افزایش یافت. ویژگی های وزن خشک ریشه چه و ساقه چه تمامی ارقام ذرت نیز تحت تاثیر پتانسیل بازدارندگی تروپینون و آتروپین قرار گرفتند. هر دو صفت مذکور در همه ارقام در معرض تروپین افزایش یافتند. نتایج کلی بیانگر این است که در عصاره ی بقایای علف هرز تاتوره سه آلکالوئید با اثرهای متفاوت تحریک کننده و بازدارنده وجود دارد، و همچنین غلظت های مختلف هر آلکالوئید نیز از پتانسیل آللوپاتیکی متفاوتی برخوردار است که می توانند رشد گیاه زراعی را تحت تاثیر خود قرار دهند. یافتن مکانیسم های اثر بازدارندگی این ترکیبها بر گیاهان دیگر ممکن است برای یافتن ترکیباتی که بتوانند به عنوان علف کش مورد استفاده قرار گیرند، مفید واقع شوند.
كلید واژه: آتروپین، اکوسیستم، تروپینون، تروپین

توضیحات بیشتر