فایل ورد تعيين بهترين روش و مدت زمان پيش تيمار بذر در گياه دارويي سرخارگل (Echinacea purpurea) در شرايط آزمايشگاهي و گلداني

لینک دانلود

 فایل ورد تعيين بهترين روش و مدت زمان پيش تيمار بذر در گياه دارويي سرخارگل (Echinacea purpurea) در شرايط آزمايشگاهي و گلداني دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تعيين بهترين روش و مدت زمان پيش تيمار بذر در گياه دارويي سرخارگل (Echinacea purpurea) در شرايط آزمايشگاهي و گلداني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تعيين بهترين روش و مدت زمان پيش تيمار بذر در گياه دارويي سرخارگل (Echinacea purpurea) در شرايط آزمايشگاهي و گلداني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تعيين بهترين روش و مدت زمان پيش تيمار بذر در گياه دارويي سرخارگل (Echinacea purpurea) در شرايط آزمايشگاهي و گلداني :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم و تحقيقات بذر ايران

تعداد صفحات :20

به منظور تعیین بهترین روش و مدت زمان پیش تیمار بذر بر ویژگی های گیاهچه ای گیاه سرخارگل در شرایط آزمایشگاهی و گلدانی، دو آزمایش به صورت مجزا در دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه به اجرا درآمد. هر دو آزمایش در قالب فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی اجرا شدند که روش های مختلف پیش تیمار بذر (هاردنینگ، هیدروترمال، هیدروپرایم، کلریدپتاسیم، نیترات کلسیم، کلریدسدیم، نیترات پتاسیم و شاهد) و مدت زمان (3 و 6 ساعت) تیمارهای آزمایشی بودند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اختلاف کاملا معنی داری بین روش های مختلف پرایمینگ چه در شرایط آزمایشگاهی و چه در شرایط گلدانی وجود داشت ولی بین مدت زمان پرایمینگ در شرایط آزمایشگاهی هیچ گونه اختلافی مشاهده نشد. با این حال با افزایش مدت زمان در شرایط گلدانی، تاثیر مثبت پیش تیمار بر مولفه های جوانه زنی بیشتر شد. نکته قابل توجه در این تحقیق این بود که تمامی روش های پیش تیمار باعث بهبود مولفه های جوانه زنی نمی شوند، به طوری که کلریدسدیم در شرایط آزمایشگاهی و هیدروترمال در شرایط گلدانی باعث کاهش درصد و سرعت جوانه زنی در مقایسه با شاهد شدند. به طور کلی روش های مختلف پیش تیمار، تاثیر مثبتی بر ویژگی های جوانه زنی گیاه سرخارگل و پیش تیمارهای هاردنینگ و کلرید پتاسیم در مدت زمان 6 ساعت بیشترین تاثیر را بر صفات درصد، سرعت و قدرت جوانه زنی داشتند. بنابراین می توان از این پیش تیمارها جهت بهبود قدرت و کیفیت بذر گیاه سرخارگل به منظور افزایش تحمل گیاه به شرایط نامساعد محیطی و افزایش یکنواختی و سطح سبزمزرعه استفاده نمود.
كلید واژه: ویژگی های گیاهچه ای، سرخارگل، کیفیت بذر، مولفه های جوانه زنی

توضیحات بیشتر