فایل ورد سبک زندگي ارتقاء دهنده سلامت و عوامل مرتبط با آن در رابطين سلامت شهرستان مشهد سال 1394

لینک دانلود

 فایل ورد سبک زندگي ارتقاء دهنده سلامت و عوامل مرتبط با آن در رابطين سلامت شهرستان مشهد سال 1394 دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد سبک زندگي ارتقاء دهنده سلامت و عوامل مرتبط با آن در رابطين سلامت شهرستان مشهد سال 1394  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد سبک زندگي ارتقاء دهنده سلامت و عوامل مرتبط با آن در رابطين سلامت شهرستان مشهد سال 1394،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد سبک زندگي ارتقاء دهنده سلامت و عوامل مرتبط با آن در رابطين سلامت شهرستان مشهد سال 1394 :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : طنين سلامت (مجله دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه)

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت عامل ارزشمندی برای ارتقاء کیفیت زندگی است. در نظام مراقبت، رابطین سلامت نقش غیر قابل انکاری در گسترش رفتارهای بهداشتی در سطح جامعه دارند، لذا توجه به وضعیت سلامت آن ها از اهمیت زیادی برخوردار است. این پژوهش با هدف بررسی سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت در رابطین سلامت انجام شد.روش ها: این پژوهش توصیفی تحلیلی بر روی 191 رابط سلامت مرکز بهداشتی شماره 3 شهر مشهد که دارای شرایط ورود به مطالعه بودند، با روش نمونه گیری آسان در سال 1394 انجام شد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت بودند. روایی پرسشنامه سبک زندگی به شیوه روایی محتوا و پایایی آن نیز به روش آلفای کرونباخ (a=0.87) تایید شد. تحلیل داده ها با نرم افزار آماری SPSS نسخه 16 و آمار توصیفی انجام شد.نتایج: میانگین سنی واحدهای مورد پژوهش 39.8±8.5 و میانگین نمره سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت آنها 129.9±13.6 بود. بین سبک زندگی و برخی مشخصات دموگرافیک مشارکت کنندگان نظیر بعد خانوار، متوسط درآمد ماهیانه و سطح تحصیلات آنها رابطه معنی داری مشاهده شد (p<0.001).نتیجه گیری: سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت رابطین در سطح متوسط رو به پایین می باشد. بنابراین، با توجه به نقش محوری این افراد در گسترش رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در سطح جامعه، اجرای مداخلات آموزشی به منظور ارتقاء سبک زندگی رابطین سلامت پیشنهاد می گردد.
كلید واژه: سبک زندگی، سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت، رابطین سلامت

توضیحات بیشتر