فایل ورد ارزيابي ساختار دروني مقياس شدت سايبرکندوريا: يک مطالعه تحليل عاملي

لینک دانلود

 فایل ورد ارزيابي ساختار دروني مقياس شدت سايبرکندوريا: يک مطالعه تحليل عاملي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي ساختار دروني مقياس شدت سايبرکندوريا: يک مطالعه تحليل عاملي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي ساختار دروني مقياس شدت سايبرکندوريا: يک مطالعه تحليل عاملي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي ساختار دروني مقياس شدت سايبرکندوريا: يک مطالعه تحليل عاملي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : طنين سلامت (مجله دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه)

تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: سایبرکندوریا شکلی از اضطراب است که به وسیله جستجوی بیش از حد اطلاعات سلامتی به صورت اینترنتی مشخص می شود. هدف این مطالعه ارزیابی ساختار عاملی نسخه فارسی مقیاس شدت سایبرکندوریا است که به منظور اندازه گیری اضطراب افراد در مورد وضعیت سلامت خود، ناشی از جستجوی بیش از حد اطلاعات سلامت به صورت اینترنتی طراحی شده است.روش ها: در این مطالعه توصیفی - تحلیلی تعداد 228 نفر (154 نفر پسر و 74 نفر دختر) از دانشجویان دانشگاه های شهر تبریز (سراسری تبریز، پیام نور) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به پرسش نامه شدت سایبرکندوریا پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی و نرم افزارهای SPSS نسخه 22 و Mplus نسخه 6.12 استفاده شد.نتایج: میانگین سنی شرکت کنندگان 24.17±2.10 سال بود. بر اساس یافته ها با آن که تحلیل عاملی اکتشافی یک ساختار پنج عاملی را شناسایی کرد، اما بررسی های بیشتر نشان داد که ساختار چهار عاملی برای جمعیت ایرانی احتمالا مناسب تر است. چهار عامل کشف شده با عناوین اجبار، افراط، اطمینان جویی مجدد و پریشانی نام گذاری شدند. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نیز نشان داد که ساختار چهار عاملی برازش مناسبی با داده ها دارد.نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاکی از آن بود که نسخه فارسی مقیاس شدت سایبرکندوریا، احتمالا ابزاری مناسب برای اندازه گیری شدت اضطراب سلامتی ناشی از جستجوی مکرر اطلاعات پزشکی به صورت اینترنتی است، گرچه انجام پژوهش های بیشتر در این زمینه پیشنهاد می گردد.
كلید واژه: سایبرکندوریا، ویژگی های روان سنجی، تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی، اینترنت

توضیحات بیشتر