فایل ورد ارتباط ترجيح جنسي، فاصله مواليد و ترکيب فرزندان بر رفتار باروري زنان

لینک دانلود

 فایل ورد ارتباط ترجيح جنسي، فاصله مواليد و ترکيب فرزندان بر رفتار باروري زنان دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارتباط ترجيح جنسي، فاصله مواليد و ترکيب فرزندان بر رفتار باروري زنان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارتباط ترجيح جنسي، فاصله مواليد و ترکيب فرزندان بر رفتار باروري زنان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارتباط ترجيح جنسي، فاصله مواليد و ترکيب فرزندان بر رفتار باروري زنان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : طنين سلامت (مجله دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه)

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: کاهش میزان باروری کشور در طی چند دهه گذشته نگرانی عمده برنامه ریزان و سیاست گذاران جمعیتی است. از این رو فهم عوامل موثر بر رفتار باروری ضروری به نظر می رسد. مطالعه حاضر با هدف تعیین فایل ورد ارتباط ترجيح جنسي، فاصله مواليد و ترکيب فرزندان بر رفتار باروري زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان تربت حیدریه انجام شد.روش ها: این مطالعه توصیفی مقطعی بر روی 241 نفر از زنان سنین باروری شهرستان تربت حیدریه در سال 1394 انجام شد. ابزار گردآوری داده ها فرم اطلاعات دموگرافیک و مشخصات باروری بود. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و آمار توصیفی و استنباطی انجام شد.نتایج: بر اساس نتایج ارتباط معنی داری بین قصد باروری با تعداد و ترکیب جنسی فرزندان قبلی و ترکیب جنسی ایده آل برای فرزندان وجود داشت (p<0.05)، بدین نحو که قصد باروری در افراد با تعداد فرزند بیشتر، وجود هر دو جنس در ترکیب فرزندان و افراد با ترکیب ایده آل جنسی یک یا دو پسر به ترتیب 0.25، 0.13 و 0.15 برابر کاهش یافت (p<0.05). تفاوت معنی داری در میانگین فاصله بین ازدواج تا زایمان اول و میانگین فاصله بین فرزند اول و دوم بر حسب تعداد فرزندان وجود داشت (p<0.05).نتیجه گیری: با توجه به ارتباط فاصله زمانی ازدواج تا تولد اولین فرزند، فاصله طولانی بین موالید و ترکیب متفاوت فرزندان با کاهش باروری و نداشتن تمایل برای فرزندآوری، می توان با انجام مداخلات و سیاست گذاری در راستای افزایش جمعیت اقدام نمود.
كلید واژه: ترجیح جنسی، ترکیب جنسی، فاصله موالید، قصد باروری، میزان باروری

توضیحات بیشتر