فایل ورد رابطه فرهنگ سازماني و رفتار شهروندي سازماني در کارکنان ستادي دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه در سال 1394

لینک دانلود

 فایل ورد رابطه فرهنگ سازماني و رفتار شهروندي سازماني در کارکنان ستادي دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه در سال 1394 دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد رابطه فرهنگ سازماني و رفتار شهروندي سازماني در کارکنان ستادي دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه در سال 1394  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد رابطه فرهنگ سازماني و رفتار شهروندي سازماني در کارکنان ستادي دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه در سال 1394،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد رابطه فرهنگ سازماني و رفتار شهروندي سازماني در کارکنان ستادي دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه در سال 1394 :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : طنين سلامت (مجله دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه)

تعداد صفحات :8

زمینه و هدف: فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی از جمله مفاهیم مهم و موثر بر عملکرد سازمان ها می باشند. با این وجود مطالعات اندکی در این زمینه انجام گردیده است. پژوهش حاضر با هدف تعیین فایل ورد رابطه فرهنگ سازماني و رفتار شهروندي سازماني در کارکنان ستادي دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه در سال 1394 می باشد.روش ها: این مطالعه به روش توصیفی- تحلیلی انجام گردید. جامعه آماری را کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان تربت حیدریه که تعداد آن ها 437 نفر بود، تشکیل می دادند. حجم نمونه پژوهش (205 نفر) با استفاده از جدول مورگان و بر اساس حجم جامعه مورد مطالعه محاسبه گردید. ابزار مطالعه در این پژوهش مشتمل بر پرسش نامه های استاندارد فرهنگ سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی و نیز اطلاعات جمعیت شناختی بود. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 و روش های آمار توصیفی و استنباطی انجام شد.نتایج: میانگین و انحراف معیار سنی شرکت کنندگان 31.2±10.8 سال بود. میانگین و انحراف معیار نمره رفتار شهروندی و نیز فرهنگ سازمانی شرکت کنندگان در پژوهش به ترتیب 451.4±3.60 و 162.3±42.91 بود. بین فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری به دست آمد (p<0.05، r=0.22) و فرهنگ سازمانی توانست 53 درصد از رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ستادی را پیش بینی نماید.نتیجه گیری: بر اساس یافته ها رابطه ضعیفی بین فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی واحدهای مورد مطالعه وجود داشت. پیشنهاد می گردد ارتقای فرهنگ سازمانی به منظور افزایش رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه مد نظر قرار گیرد.
كلید واژه: سازمان، فرهنگ، فرهنگ سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی

توضیحات بیشتر