فایل ورد تاثير آموزش مهارت هاي مديريت استرس بر استرس ادراك شده و تاب آوري زنان مبتلا به بيماري مولتيپل اسكلروزيس

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير آموزش مهارت هاي مديريت استرس بر استرس ادراك شده و تاب آوري زنان مبتلا به بيماري مولتيپل اسكلروزيس دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير آموزش مهارت هاي مديريت استرس بر استرس ادراك شده و تاب آوري زنان مبتلا به بيماري مولتيپل اسكلروزيس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير آموزش مهارت هاي مديريت استرس بر استرس ادراك شده و تاب آوري زنان مبتلا به بيماري مولتيپل اسكلروزيس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير آموزش مهارت هاي مديريت استرس بر استرس ادراك شده و تاب آوري زنان مبتلا به بيماري مولتيپل اسكلروزيس :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : سلامت و مراقبت

تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: گروهی از صاحب نظران استرس را بیماری شایع قرن نامگذاری كرده اند. اثرات استرس بر سلامت بیماران به توانایی مقابله آنها بستگی دارد و تاب آوری به عنوان عاملی در سازگاری موفق با تغییرات مطرح شده است. هدف این از انجام این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مدیریت استرس بر میزان استرس ادراك شده و تاب آوری زنان مبتلا به بیماری مولتیپل اسكلروزیس بود.روش كار: پژوهش حاضر از نوع طرح های آزمایشی با پیش آزمون - پس آزمون و گروه شاهد است. جهت انتخاب نمونه، در سال 1394 از بین زنان مراجعه كننده به انجمن ام اس شهر كرمانشاه تعداد 45 زن مبتلا در دسترس و بصورت تصادفی انتخاب و در دو گروه مورد و شاهد (23 نفر مورد و 22 نفر شاهد) گمارش شدند. از پرسشنامه استرس ادراك شده كوهن و همكاران و پرسشنامه تاب آوری كونور و دیویدسون در این پژوهش به عنوان ابزار استفاده گردید. تحلیل داده ها توسط آزمون های میانگین، انحراف معیار و تحلیل كوواریانس با استفاده از spss-21 انجام گرفت.یافته ها: یافته ها نشان داد میانگین و انحراف معیار هر یك از متغیرهای آزمودنی های گروه مورد در پیش آزمون استرس ادراك شده و تاب آوری به ترتیب 29.78±7.17 و 60.47±20.38، و در گروه شاهد 32.54±6.18 و 65.50±15.02 بود در پس آزمون میانگین و انحراف معیار استرس ادراك شده گروه مورد به 20.26±3.44 كاهش و تاب آوری به 87.68±6.72 افزایش یافت. میانگین و انحراف معیار استرس ادراك شده و تاب آوری در پس آزمون گروه شاهد 33.36±5.41 و 67.18±13.61 بود. همچنین مقدار F برای استرس ادراك شده 6.16 و برای تاب آوری 168.10 به دست آمد كه این تفاوت در دو گروه در سطح p<0.001 معنادار بود.نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده مبنی بر اثربخش بودن آموزش مهارت های مدیریت استرس بر استرس ادراك شده و تاب آوری، پژوهش حاضر می تواند در رسیدن به یك راه حل موثر برای كاهش استرس ادراك شده و نیز افزایش تاب آوری و به طور كلی بهبود وضعیت روانی بیماران مبتلا به مولتیپل اسكلروزیس راهگشا باشد.
كلید واژه: مدیریت استرس، استرس ادراك شده، تاب آوری، مولتیپل اسكلروزیس

توضیحات بیشتر