فایل ورد بررسي وضعيت شادکامي و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي بيرجند در سال 1392

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي وضعيت شادکامي و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي بيرجند در سال 1392 دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي وضعيت شادکامي و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي بيرجند در سال 1392  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي وضعيت شادکامي و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي بيرجند در سال 1392،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي وضعيت شادکامي و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي بيرجند در سال 1392 :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : طنين سلامت (مجله دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه)

تعداد صفحات :6

زمینه و هدف: شادکامی اساسی ترین نیاز سلامت روانی انسان ها محسوب می شود. دانشجویان نیروی انسانی و سازندگان فردای کشور تلقی می گردند. از این رو سلامت روانی آنان از اهمیت زیادی برخوردار است. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت شادکامی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند انجام شد.روش ها: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی 349 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند که دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد شادکامی آکسفورد به روش خود گزارشی جمع آوری و توسط نرم افزار SPSS نسخه 18 تحلیل گردید.نتایج: میانگین سنی دانشجویان 21.9±2.3 سال و میانگین نمره شادکامی آن ها 44.1±12.09 بود. بین نمره شادکامی و برخی متغیرهای دموگرافیک دانش جویان نظیر جنس (p<0.0019)، محل سکونت (p=0.019) و علاقه به رشته تحصیلی (p<0.004) تفاوت آماری معنی داری وجود داشت، اما بین نمره شادکامی و سایر مشخصات فردی دانشجویان تفاوت معنی داری دیده نشد (p<0.05).نتیجه گیری: بر اساس یافته ها وضعیت شادکامی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نسبتا مناسب است. برخی گروه ها از سطح شادکامی پایین تری برخوردار بودند که نیازمند توجه بیشتری می باشند.
كلید واژه: شادکامی، دانشجویان، بیرجند، سلامت روان

توضیحات بیشتر