فایل ورد اثربخشي رفتاردرماني ديالكتيكي بر كاهش استرس شغلي و افزايش خودكارآمدي پرستاران

لینک دانلود

 فایل ورد اثربخشي رفتاردرماني ديالكتيكي بر كاهش استرس شغلي و افزايش خودكارآمدي پرستاران دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثربخشي رفتاردرماني ديالكتيكي بر كاهش استرس شغلي و افزايش خودكارآمدي پرستاران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثربخشي رفتاردرماني ديالكتيكي بر كاهش استرس شغلي و افزايش خودكارآمدي پرستاران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثربخشي رفتاردرماني ديالكتيكي بر كاهش استرس شغلي و افزايش خودكارآمدي پرستاران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : سلامت و مراقبت

تعداد صفحات :14

زمینه و هدف: استرس شغلی در پرستاران به فرسودگی، نارضایتی شغلی و تغییر شغل منجر می شود. همچنین خودكارآمدی از مهمترین عوامل در رشد ارتباطات سالم اجتماعی است كه افزایش آن فرد را قادر می سازد تا با فشارها و استرس های طولانی مدت مقابله كند. رفتار درمانی دیالكتیكی با تاكید بر اصل تغییر و پذیرش، زمینه را برای تحمل پریشانی و كارامدی رابطه بین فردی فراهم می كند. لذا این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش گروهی رفتار درمانی دیالكتیكی بر كاهش استرس و افزایش خودكارآمدی پرستاران انجام شد.روش كار: پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون - پس آزمون همراه با گروه كنترل بود. از بین كلیه پرستاران بیمارستان های شهر سنندج در سال 1393، 30 نفر با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و كنترل قرار گرفتند. ابتدا از هر دو گروه مداخله و كنترل پیش آزمون گرفته شد، سپس برای گروه مداخله برنامه آموزشی رفتار درمانی دیالكتیكی طی 8 جلسه 2.5 ساعته به صورت 1 جلسه در هفته به صورت گروهی اجرا گردید. پس از اتمام جلسات آموزشی از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استرس شغلی و پرسشنامه خودكارآمدی عمومی شرر استفاده شد. در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-20 و با شاخص های توصیفی و آزمون تحلیل كوواریانس تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: نتایج تحلیل كوواریانس نشان داد بین میانگین نمرات پس آزمون دو گروه مداخله و كنترل در استرس شغلی (F=49.83, p<0.002) و خودكارآمدی (F=185.91, p<0.002) تفاوت معناداری وجود داشت.نتیجه گیری: همانطور كه نتایج نشان می دهد رفتاردرمانی دیالكتیكی در كاهش استرس شغلی و افزایش خودكارآمدی موثر بود. رفتار درمانی دیالكتیكی می تواند با تاكید بر هوشیاری فراگیر بنیادین و تحمل پریشانی به عنوان مولفه های اصل پذیرش و همچنین تنظیم هیجانی و كارآمدی بین فردی به عنوان مولفه های اصل تغییر و نیز از طریق راهبردهایی از قبیل آموزش مهارت های رفتاری، جایگزینی رفتارهای ناسازگارانه با پاسخ های منطقی و سازگارانه، شناسایی هیجانات منفی و نحوه مقابله با آنها، منجر به كاهش استرس و افزایش خودكارآمدی گردد.
كلید واژه: رفتاردرمانی دیالكتیكی، استرس شغلی، خودكارآمدی، پرستاران

توضیحات بیشتر