فایل ورد تاثير آموزش مديريت بحران بر ميزان آگاهي پرستاران در مديريت شرايط بحران

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير آموزش مديريت بحران بر ميزان آگاهي پرستاران در مديريت شرايط بحران دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير آموزش مديريت بحران بر ميزان آگاهي پرستاران در مديريت شرايط بحران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير آموزش مديريت بحران بر ميزان آگاهي پرستاران در مديريت شرايط بحران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير آموزش مديريت بحران بر ميزان آگاهي پرستاران در مديريت شرايط بحران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : طنين سلامت (مجله دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه)

تعداد صفحات :9

زمینه و هدف: بیمارستان نقش مهمی در زمان بروز حوادث و شرایط بحرانی بعهده دارد. پرستاران به عنوان بزرگترین گروه ارائه کننده خدمات بهداشتی از طریق ارتقاء سطح دانش و آگاهی خویش در این زمینه نقش بسیار مهمی دارند. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش مدیریت بحران بر میزان آگاهی پرستاران از مدیریت شرایط بحرانی انجام گرفت.روش ها: این مطالعه نیمه تجربی از نوع قبل و بعد بوده و جامعه هدف شامل تمامی پرستاران شاغل در بیمارستان بزرگ نفت اهواز در سال 1392 بودند. نمونه ها به روش نمونه گیری تصادفی منظم انتخاب شدند. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ برابر 0.88 بدست آمد. نتایج حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS و روش های آماری تحلیل شد.نتایج: این مطالعه نشان داد که میزان آگاهی پرستاران در مواجهه با بحران و نحوه برخورد با آن پس از شرکت در برنامه های آموزشی نسبت به قبل آن تفاوت معناداری داشت (P=0.002). طبق یافته ها آموزش مدیریت بحران بر میزان آگاهی پرستاران در مدیریت شرایط بحرانی موثر بوده است (P=0.002). همچنین ارتباط معنی داری بین شرکت در دوره های آموزشی مقابله با بحران (P=0.002)، و برخی از متغیرهای دیگر با سطح آگاهی پرستاران دیده شد.نتیجه گیری: با توجه به یافته های مطالعه و نیاز پرستاران به آگاهی در زمینه بحران برگزاری مانورهای آمادگی، آموزش پرسنل، ارتباط و هماهنگی با سازمان های مربوطه پیشنهاد می گردد.
كلید واژه: آموزش مدیریت بحران، آگاهی، پرستار، شرایط بحرانی

توضیحات بیشتر