فایل ورد الگوهاي خود مراقبتي مرتبط با سبک زندگي و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان دختر سال سوم دبيرستان هاي شهر گرگان در سال 1392

لینک دانلود

 فایل ورد الگوهاي خود مراقبتي مرتبط با سبک زندگي و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان دختر سال سوم دبيرستان هاي شهر گرگان در سال 1392 دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد الگوهاي خود مراقبتي مرتبط با سبک زندگي و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان دختر سال سوم دبيرستان هاي شهر گرگان در سال 1392  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد الگوهاي خود مراقبتي مرتبط با سبک زندگي و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان دختر سال سوم دبيرستان هاي شهر گرگان در سال 1392،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد الگوهاي خود مراقبتي مرتبط با سبک زندگي و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان دختر سال سوم دبيرستان هاي شهر گرگان در سال 1392 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : طنين سلامت (مجله دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه)

تعداد صفحات :12

زمینه و هدف: یکی از حیطه های مهم خودمراقبتی سبک زندگی است. سبک زندگی الگوی منحصر به فرد از ویژگی ها، رفتارها و عادت هایی که هر فرد از خود نشان می دهد و در صورت معیوب بودن آن، فرد در معرض خطر بیماری ها یا حوادث قرار می گیرد. با توجه به اهمیت موضوع مطالعه حاضر با هدف تعیین الگوهای خود مراقبتی مرتبط با سبک زندگی و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان دختر سال سوم دبیرستان های شهر گرگان انجام شد.روش: این مطالعه از نوع تحلیلی مقطعی است که در سال 1392 بر روی 300 نفر از دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر گرگان که به روش نمونه گیری چند مرحله ای (خوشه ای، تصادفی) انتخاب شده بودند انجام شد. داده ها از طریق پرسشنامه ای استاندارد که حاوی سوالات دموگرافیک و سبک زندگی بود از طریق توزیع بین دانش آموزان، جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS18 و آزمون آنالیز واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.یافته ها: سطح تحصیلات 71.6 درصد پدران و 78.7 درصد مادران دیپلم و زیر دیپلم بود. 42.3 درصد پدران شغل آزاد و 72 درصد مادران خانه دار بودند. 1.7 درصددانش آموزان دارای سبک زندگی ضعیف، 46.7 درصد متوسط، 45.3 درصد خوب و 3.3 درصد عالی بود. بین سبک زندگی و درآمد، تحصیلات وشغل والدین ارتباط آماری معنی داری وجود دارد. اما بین سبک زندگی و شاخص توده بدنی ارتباط آماری معنی داری وجود نداشت.نتیجه گیری: الگوهای خود مراقبتی مرتبط با سبک زندگی حدود نیمی از دانش آموزان در سطح مطلوبی نمی باشد. لذا پیشنهاد مداخلات مقتضی از جمله مداخلات آموزشی به منظور بهبود و ارتقاء سبک زندگی دانش آموزان صورت گیرد.
كلید واژه: خود مراقبتی، سبک زندگی، دانش آموزان

توضیحات بیشتر