فایل ورد تاثير 6 هفته تمرين ثبات مرکزي بر ميزان درد و استقامت عضلات تنه در دانشجويان دختر مبتلا به کمردرد مزمن غير اختصاصي

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير 6 هفته تمرين ثبات مرکزي بر ميزان درد و استقامت عضلات تنه در دانشجويان دختر مبتلا به کمردرد مزمن غير اختصاصي دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير 6 هفته تمرين ثبات مرکزي بر ميزان درد و استقامت عضلات تنه در دانشجويان دختر مبتلا به کمردرد مزمن غير اختصاصي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير 6 هفته تمرين ثبات مرکزي بر ميزان درد و استقامت عضلات تنه در دانشجويان دختر مبتلا به کمردرد مزمن غير اختصاصي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير 6 هفته تمرين ثبات مرکزي بر ميزان درد و استقامت عضلات تنه در دانشجويان دختر مبتلا به کمردرد مزمن غير اختصاصي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : طنين سلامت (مجله دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه)

تعداد صفحات :12

زمینه و هدف: در استفاده از تمرین درمانی و ورزش جهت کنترل و پیش گیری و درمان بیماران مبتلا به کمردرد توافق نظر وجود دارد. اما با توجه به تنوع شیوه های تمرین درمانی هنوز شواهد کافی در مورد برتری یک روش به روش دیگر وجود ندارد. این مطالعه تاثیر 6 هفته تمرین ثبات مرکزی درمانی بر میزان درد، تعادل و استقامت عضلات تنه در افراد مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی را بررسی نمود.روش: تعداد 18نفر با میانگین سن (24.11±0.31) سال، قد (155.42±0.003) سانتی متر، وزن (67.59±4.50) کیلوگرم از بین مراجعه کنندگان در پی یک فراخوان در دانشگاه بیرجند به عنوان نمونه به طور تصادفی در دو گروه، تمرین 10نفر و شاهد 8 نفر قرار گرفتند. قبل و بعد از درمان میزان درد، میزان استقامت عضلات تاکننده و راست کننده تنه به ترتیب توسط پرسشنامه کیوبک، آزمون دراز و نشست و تست سورنسن اندازه گیری شد، تمرینات ثبات مرکزی به صورت منظم طی 6 هفته، هر هفته 3 جلسه و هر جلسه در حدود 45 دقیقه به مرحله اجرا در آمد. از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن گروه ها، و برای تجزیه و تحلیل آماری از ضریب همبستگی پیرسون، و آزمون t مستقل و وابسته برای مقایسه بین گروه ها استفاده شد.یافته ها: مطالعه حاضر نشان داد که متعاقب 6 هفته تمرین کاهش معناداری در سطح درد؛ همچنین افزایش معناداری در استقامت عضلات گروه تمرین مشاهده گردید (P<0.05)، اگر چه این نتایج در بین گروه ها معنی داری نبود.نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد که تمرینات ثباتی مرکزی قابلیت کاهش عوارض ناشی از کمردرد را داشته و می توان از آن به عنوان یک روش درمانی برای افراد مبتلا به کمردرد در نظر گرفت.
كلید واژه: تمرین ثبات مرکزی، استقامت عضلات تنه، میزان درد، کمردرد مزمن

توضیحات بیشتر