فایل ورد برآورد حداکثر ظرفيت هوازي (VO

لینک دانلود

 فایل ورد برآورد حداکثر ظرفيت هوازي (VO دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد برآورد حداکثر ظرفيت هوازي (VO  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد برآورد حداکثر ظرفيت هوازي (VO،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد برآورد حداکثر ظرفيت هوازي (VO :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : طنين سلامت (مجله دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه)

تعداد صفحات :9

زمینه و هدف: از برآورد ظرفیت هوازی انسان می توان در ایجاد تناسب هرچه بیشتر بین فیزیولوژی کارگر و کار استفاده نمود. این مطالعه با هدف تعیین ظرفیت هوازی کارگران مرد صنایع شهر سنندج و تعیین عوامل موثر بر آن در سال 1392 به انجام رسید.روش: برای انجام این تحقیق 200نفر از کارگران مرد سالم غیر سیگاری به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای تعیین ظرفیت هوازی کارگران از تست پله تاکسورت و شاهنواز استفاده گردید. برای بررسی روابط بین متغیرهای کیفی با میانگین VO2-max از آزمون t و برای بررسی ارتباط بین متغیرهای کمی و میانگین VO2-max از one way ANOVA و رگرسیون خطی چند گانه و برای ساختن بهترین مدل از آنالیز stepwise در رگرسیون خطی چندگانه استفاده گردید.یافته ها: بر طبق نتایج میانیگین ظرفیت هوازی کارگران (0.34) 2.92± لیتر بر دقیقه بدست آمد. نتایج این مطالعه نشان داد که بین وزن بدن و وضعیت تاهل با بیشترین ظرفیت هوازی رابطه معنی دار وجود دارد. با توجه به نتایج این مطالعه بین قد، BMI، سن، سطح سواد، عادت ورزش کردن، نظام نوبت کاری و خستگی هنگام انجام کار با بیشترین ظرفیت هوازی رابطه معنی دار وجود ندارد.نتیجه گیری: وضعیت تاهل و وزن از عوامل موثر بر بیشترین ظرفیت هوازی می باشد.
كلید واژه: حداکثر ظرفیت هوازی، تناسب فیزیولوژیک، ظرفیت انجام کار فیزیکی، پروتکل تاکسورت و شاهنواز

توضیحات بیشتر