فایل ورد مقايسه وضعيت ثبت اطلاعات در برگه هاي اختصاصي جراحي بيماران ترخيص شده در بيمارستان هاي شهرستان هاي زابل و تربت جام در سال 1390

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه وضعيت ثبت اطلاعات در برگه هاي اختصاصي جراحي بيماران ترخيص شده در بيمارستان هاي شهرستان هاي زابل و تربت جام در سال 1390 دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه وضعيت ثبت اطلاعات در برگه هاي اختصاصي جراحي بيماران ترخيص شده در بيمارستان هاي شهرستان هاي زابل و تربت جام در سال 1390  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه وضعيت ثبت اطلاعات در برگه هاي اختصاصي جراحي بيماران ترخيص شده در بيمارستان هاي شهرستان هاي زابل و تربت جام در سال 1390،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه وضعيت ثبت اطلاعات در برگه هاي اختصاصي جراحي بيماران ترخيص شده در بيمارستان هاي شهرستان هاي زابل و تربت جام در سال 1390 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : طنين سلامت (مجله دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه)

تعداد صفحات :9

زمینه و هدف: ثبت اطلاعات پزشکی در پرونده های بیمارستانی در حقیقت مستندسازی فعالیت تیم پزشکی بیمارستان است. با توجه به جایگاه ویژه پرونده ها در سابقه پزشکی بیماران و اهمیت آن در امر تصمیم گیری، ثبت صحیح اطلاعات در کلیه برگه ها اهمیت قابل توجهی دارد. مطالعه حاضر با هدف فایل ورد مقايسه وضعيت ثبت اطلاعات در برگه هاي اختصاصي جراحي بيماران ترخيص شده در بيمارستان هاي شهرستان هاي زابل و تربت جام در سال 1390 انجام شد.روش ها: در این مطالعه توصیفی _ مقطعی با روش نمونه گیری سیستماتیک 740 پرونده پزشکی از بیمارستان های شهرستان های مذکور (هر بیمارستان 370 پرونده) مورد بررسی قرار گرفت. به منظور حفظ گمنامی، واحدهای مورد مطالعه با حروف الف و ب مشخص گردیدند. در پایان داده ها با استفاده از چک لیست جمع آوری، و تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار توصیفی به کمک نرم افزار SPSS انجام گرفت.نتایج: یافته ها نشان داد که در بیمارستان های الف و ب به ترتیب 36.4 و 62.9 درصد از موارد اطلاعاتی در برگه های اختصاصی جراحی ثبت نشده است. در بیمارستان الف میزان موارد تکمیل شده در برگه مراقبت قبل از عمل، برگه بیهوشی، برگه گزارش عمل جراحی و برگه مراقبت بعد از عمل جراحی به ترتیب 54، 78، 63 و 73.4 درصد و این میزان برای بیمارستان ب به ترتیب 32، 3، 43، 49 و 0 درصد می باشد.نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که پرونده های بیمارستانی در ثبت اطلاعات دارای نواقص جدی می باشند. این امر علاوه بر از دست دادن اطلاعات بیماران بستری می تواند اثرات سوء در فرایند درمانی بیماران داشته باشد. با توجه به اهمیت این برگه ها باید با اتخاذ تدابیر لازم در جهت رفع نواقص نسبت به اصلاح آن اقدام نمود.
كلید واژه: برگه های اختصاصی جراحی، وضعیت ثبت، اقلام اطلاعاتی

توضیحات بیشتر