فایل ورد تاثير آموزش مهارت حل مساله بر اضطراب دانشجويان اتاق عمل

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير آموزش مهارت حل مساله بر اضطراب دانشجويان اتاق عمل دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير آموزش مهارت حل مساله بر اضطراب دانشجويان اتاق عمل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير آموزش مهارت حل مساله بر اضطراب دانشجويان اتاق عمل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير آموزش مهارت حل مساله بر اضطراب دانشجويان اتاق عمل :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : سلامت و مراقبت

تعداد صفحات :14

زمینه و هدف: اضطراب یك احساس ناخوشایند و مبهم و اغلب به شكل دلواپسی است كه با حس تردید نسبت به یك عامل ناشناخته تعریف می شود. دانشجویانی كه در محیط های بیمارستانی مانند اتاق عمل فعالیت می كنند، تحت تاثیر عوامل استرسزا قرار می گیرند. آموزش مهارت حل مساله نوعی مداخله روانشناختی كوتاه مدت است كه می تواند در حل مشكلات روانشناختی استفاده شود. بنابراین مطالعه حاضر با هدف فایل ورد تاثير آموزش مهارت حل مساله بر اضطراب دانشجويان اتاق عمل انجام شد.روش كار: این مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون - پس آزمون بر روی دانشجویان كارشناسی اتاق عمل دانشگاه علوم پزشكی جندی شاپور اهواز در سال 1393 انجام شد. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیك و اضطراب اسپیل برگر استفاده شد. بعد از آزمون اولیه از 90 دانشجو به روش سرشماری، 60 دانشجو با اضطراب بالا شناسایی شد كه به طور تصادفی به دو گروه مداخله (30 نفر) و كنترل (30 نفر) تقسیم شدند. گروه مداخله در 8 جلسه بصورت هفته ای یك بار تحت آموزش مهارت حل مساله قرار گرفتند و دو ماه بعد از آزمون، پیگیری شدند. در حالی كه برای گروه كنترل مداخله ای انجام نشد. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون كای اسكوئر و تی در spss-19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد كه آموزش حل مساله، اضطراب حالت دانشجویان را به صورت معناداری كاهش داد (p<0.001)، اما در اضطراب صفتی تغییر معناداری مشاهده نشد.نتیجه گیری: استفاده از برنامه های آموزشی مهارت حل مساله باعث بهبود اضطراب در دانشجویان اتاق عمل می شود، لذا به عنوان یك روش كم هزینه و ساده جهت كاهش اضطراب دانشجویان توصیه می شود.
كلید واژه: آموزش، مهارت حل مساله، اضطراب، دانشجویان، اتاق عمل

توضیحات بیشتر