فایل ورد بررسي کيفيت سنجش فشار خون توسط پرستاران مجتمع بيمارستاني امام خميني تهران سال 1389

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي کيفيت سنجش فشار خون توسط پرستاران مجتمع بيمارستاني امام خميني تهران سال 1389 دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي کيفيت سنجش فشار خون توسط پرستاران مجتمع بيمارستاني امام خميني تهران سال 1389  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي کيفيت سنجش فشار خون توسط پرستاران مجتمع بيمارستاني امام خميني تهران سال 1389،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي کيفيت سنجش فشار خون توسط پرستاران مجتمع بيمارستاني امام خميني تهران سال 1389 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : طنين سلامت (مجله دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه)

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: فشار خون یک علامت مهم کارکرد سیستم قلبی عروقی، کلیوی و مغزی و پایه بسیاری از تصمیمات مهم پزشکی است و با این که اندازه گیری آن یک وظیفه روتین پرستاری می باشد، اما روش اندازه گیری صحیح آن کمتر مورد توجه پرستاران بخش ها قرار گرفته است. بر این اساس مطالعه ای با هدف بررسی کیفیت سنجش فشار خون توسط پرستاران انجام شد.روش ها: مطالعه ای توصیفی- مقطعی با روش نمونه گیری در دسترس روی 400 پرستار شاغل در مجتمع بیمارستانی امام خمینی تهران در سال 1389 انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسش نامه اطلاعات فردی و چک لیست معیارهای سنجش فشار خون بود. اعتبار و اعتماد ابزار به ترتیب با روش محتوی و ضریب همبستگی اسپیرمن براون با R=0.93 تایید شد. کیفیت فشارخون سنجیده شده با امتیاز دهی محقق ساخته در سه گروه طبقه بندی شد. در نهایت تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و با کمک نرم افزار SPSS نسخه16 انجام گرفت.نتایج: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد بین فشار خون سیستولیک اندازه گیری شده توسط پرستاران و محقق با فشار سنج عقربه ای اختلاف آماری معنی داری وجود دارد (P=0.01). اما در فشار خون دیاستولیک اختلاف آماری معنی داری وجود نداشت (P=0.2). نمره کیفیت اندازه گیری 60.5 درصد پرستاران متوسط و 39.5 درصد بالا بوده است.نتیجه گیری: طبق یافته ها بیشترین درصد کیفیت اندازه گیری فشار خون که یکی از مهم ترین پایه های تصمیم گیری بالینی برای بیماران است در سطح متوسط بوده است. همین امر لزوم دقت و توجه پرستاران را در اندازه گیری صحیح فشار خون می طلبد و لازم است مسوولین آموزش دوره های بازآموزی را برای پرستاران برگزار کنند.
كلید واژه: بررسی، کیفیت سنجش، فشار خون

توضیحات بیشتر