فایل ورد نقش ابعاد شخصيتي HEXACO، تيپ شخصيتي D و هيجانات در کيفيت زندگي افراد مبتلا به سرطان

لینک دانلود

 فایل ورد نقش ابعاد شخصيتي HEXACO، تيپ شخصيتي D و هيجانات در کيفيت زندگي افراد مبتلا به سرطان دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد نقش ابعاد شخصيتي HEXACO، تيپ شخصيتي D و هيجانات در کيفيت زندگي افراد مبتلا به سرطان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد نقش ابعاد شخصيتي HEXACO، تيپ شخصيتي D و هيجانات در کيفيت زندگي افراد مبتلا به سرطان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد نقش ابعاد شخصيتي HEXACO، تيپ شخصيتي D و هيجانات در کيفيت زندگي افراد مبتلا به سرطان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : طنين سلامت (مجله دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه)

تعداد صفحات :16

زمینه و هدف: ویژگی ها و ابعاد شخصیتی از جمله عوامل مهم در ایجاد، تداوم و تشدید بسیاری از اختلالات و بیماری ها هستند. باتوجه به اهمیت عوامل موثر بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش ابعاد شخصیتی HEXACO، تیپ شخصیتی D و هیجانات در پیش بینی کیفیت زندگی افراد مبتلا به سرطان انجام شد.روش ها: مطالعه توصیفی-تحلیلی حاضر بر روی 100 نفر از بیماران سرطانی مراجعه کننده به مرکز امام خمینی (ره) شهر تهران در سال 1392 انجام شد. بیماران با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و پرسشنامه های ابعاد شخصیتی HEXACO، تیپ شخصیتی D، مقیاس عاطفه مثبت و منفی و کیفیت زندگی، را تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم افزار spss ویرایش 18 انجام شد.نتایج: یافته ها نشان داد که از بین ابعاد تیپ شخصیتی HEXACO تهییج پذیری و برونگرایی، در مقیاس عاطفه،عاطفه منفی و در مقیاس تیپ شخصیتی D هیجان پذیری منفی می توانند کیفیت زندگی را در افراد مبتلا به سرطان به صورت معنی داری پیش بینی کنند (P<0.05).نتیجه گیری: گرچه ابعاد شخصیتی HEXACO، تیپ شخصیتی D و عواطف مثبت و منفی، بخشی از عوامل موثر بر کیفیت زندگی افراد مبتلا به سرطان را پیش بینی می نماید، اما عوامل ناشناخته دیگری هستند که نیاز به مطالعات بیشتر می باشد.
كلید واژه: ابعاد شخصیتی HEXACO، تیپ شخصیتی D، هیجانات مثبت و منفی، کیفیت زندگی، سرطان

توضیحات بیشتر