فایل ورد نقش نگراني، بلاتكليفي و ننگ اجتماعي در پيش بيني كيفيت زندگي و خود كارآمدي بيماران مبتلا به صرع

لینک دانلود

 فایل ورد نقش نگراني، بلاتكليفي و ننگ اجتماعي در پيش بيني كيفيت زندگي و خود كارآمدي بيماران مبتلا به صرع دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد نقش نگراني، بلاتكليفي و ننگ اجتماعي در پيش بيني كيفيت زندگي و خود كارآمدي بيماران مبتلا به صرع  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد نقش نگراني، بلاتكليفي و ننگ اجتماعي در پيش بيني كيفيت زندگي و خود كارآمدي بيماران مبتلا به صرع،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد نقش نگراني، بلاتكليفي و ننگ اجتماعي در پيش بيني كيفيت زندگي و خود كارآمدي بيماران مبتلا به صرع :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : سلامت و مراقبت

تعداد صفحات :14

زمینه و هدف: صرع یك اختلال شایع نورولوژیكی است كه شمار زیادی از افراد در جهان گرفتار آن هستند. تاثیر صرع بر كیفیت زندگی و خودكارآمدی بیماران از محدودیت هایی كه خود تشنج به تنهایی ایجاد می كند زیاد است. نگرانی، بلاتكلیفی و ننگ اجتماعی ناشی از صرع می تواند روی كیفیت زندگی و خود كارآمدی این بیماران تاثیر داشته باشد. این مطالعه با هدف بررسی نقش نگرانی، بلاتكلیفی و ننگ اجتماعی در پیش بینی كیفیت زندگی و خودكارآمدی بیماران مبتلا به صرع انجام شد.روش كار: روش مطالعه از نوع توصیفی همبستگی بوده و نمونه پژوهش شامل 60 نفر از بیماران مبتلا به صرع مراجعه كننده به بخش نورولوژی بیمارستان علوی اردبیل در سال 1392 بود كه با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا، بلاتكلیفی، ننگ اجتماعی، كیفیت زندگی و خودكارآمدی بیماران مبتلا به صرع بود. داده ها با آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: نتایج نشان داد كه كیفیت زندگی بیماران مبتلا به صرع با بلاتكلیفی، نگرانی و ننگ اجتماعی همبستگی منفی (p=0.000) و نیز خود كارآمدی با ننگ اجتماعی همبستگی منفی داشت (p=0.008). نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد كه 44 درصد واریانس كیفیت زندگی و 21 درصد واریانس خود كارآمدی بیماران توسط متغیرهای پیش بین بلاتكلیفی، نگرانی و ننگ اجتماعی تبیین می شود.نتیجه گیری: طبق یافته ها، بیماران مبتلا به صرع از ننگ حاصل از برخورد اطرافیان به خاطر بیماری شان، بلاتكلیفی و نگرانی رنج می برند و به تبع همین ننگ ادراك شده، حس خودكارآمدی نیز در آنان پایین می باشد و به حمایت از سوی اجتماع و خانواده نیاز دارند.
كلید واژه: بلاتكلیفی، خودكارآمدی، صرع، كیفیت زندگی، ننگ اجتماعی

توضیحات بیشتر