فایل ورد كيفيت زندگي و عوامل مرتبط با آن در خانواده هاي داراي بيمار رواني

لینک دانلود

 فایل ورد كيفيت زندگي و عوامل مرتبط با آن در خانواده هاي داراي بيمار رواني دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد كيفيت زندگي و عوامل مرتبط با آن در خانواده هاي داراي بيمار رواني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد كيفيت زندگي و عوامل مرتبط با آن در خانواده هاي داراي بيمار رواني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد كيفيت زندگي و عوامل مرتبط با آن در خانواده هاي داراي بيمار رواني :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : سلامت و مراقبت

تعداد صفحات :16

زمینه و هدف: خانواده بیماران روانی با قبول مسوولیت مراقبت از بیماران خود معمولا تنیدگی روانی، افسردگی، اضطراب و مشكلات ارتباطات اجتماعی را تجربه می كنند كه ممكن است با تاثیراتی بر كیفیت زندگی آنان همراه شود و كنترل این اثرات نیازمند شناسایی عوامل مرتبط با آن می باشد. از این رو مطالعه حاضر با هدف تعیین كیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در خانواده های دارای بیماران مبتلا به اختلالات روانی در شهر رشت انجام شد.روش كار: این پژوهش توصیفی - مقطعی بر روی 242 خانواده دارای بیمار روانی (منسوبین درجه یك بیمار) دارای پرونده در مركز روانپزشكی شفای رشت انجام شد. نمونه های مطالعه به روش تدریجی (آغاز نمونه گیری از زمان خاصی یعنی 1/6/1392 تا زمان تكمیل حجم نمونه 1/10/1392) انتخاب شدند. داده ها به روش مصاحبه و با استفاده از ابزاری 2 بخشی شامل پرسشنامه كیفیت زندگی استاندارد شده اروپایی مشتمل بر اطلاعات فردی و پرسشنامه كیفیت زندگی و پرسشنامه تركیبی انزوای اجتماعی جمع آوری گردید. نمره بالاتر در این ابزارها نشانگر كیفیت زندگی ضعیف تر است. داده های گردآوری شده با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی، آنوا و رگرسیون خطی چندگانه رو به عقب) در SPSS نسخه 19 تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: نمونه های پژوهش را 152 زن (%62.8) و 90 مرد (%730.2) تشكیل می داد كه 92 نفر (38%) آنان در گروه سنی 55-40 بودند. میانگین و انحراف معیار نمره كل كیفیت زندگی 52.4±4.4 (با محدوده نمرات 0 تا 63) بود. ارتباط معناداری بین كیفیت زندگی ضعیفتر و جنسیت زن (p=0.001)، شغل خانه داری (p=0.003) و انزوای اجتماعی (p=0.02) دیده شد. در نهایت آزمون رگرسیون نشانگر توان پیش بینی كنندگی جنسیت زن با 34.5 درصد واریانس در كیفیت زندگی نمونه ها بود.نتیجه گیری: كیفیت زندگی ضعیفتر در زنان نشانگر نیاز به توجه بیشتر بر مداخلات مراقبتی - درمانی و حمایت های اجتماعی ارتقادهنده رفاه و كیفیت زندگی در این گروه از مراقبین است.
كلید واژه: كیفیت زندگی، خانواده، بیماران روانی، عوامل فردی

توضیحات بیشتر